Kursplan för Individ, organisation och ledarskap

Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE030
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
* redogöra för begrepp och modeller inom ämnet,
* redogöra för för- och nackdelar hos de teoretiska modeller och praktiska tillämpningar som ingår i kursen,
* diskutera de olika kompletterande eller motstridande modellerna samt deras praktiska tillämpningar.

Innehåll

Frågor på individnivå och hur dessa relaterar till högre nivåer av analys, såsom grupper och organisationer som helhet. Individens roll i organisationer, motivation och beslutsfattandet. Grupper och arbetslag, beslutsfattande, makt och politik. Organisationsstruktur, organisationskultur och organisationsförändring. Ovan nämnda teman kopplas till management/ledarskap och deras tillämpning diskuteras. Flera ämnen diskuteras ur ett genusperspektiv.

Undervisning

Seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

Examination

Skriftligt prov och seminarieövningar, både individuellt och gruppvis. Ett sammanfattande betyg ges för hela kursen efter en sammanvägning av alla examinationsmoment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar bl a följande kurser: Organisational Behaviour 2FE223, Marknadsföring och organisation II 2FE251, Företagande och organisering i förändring 2FE256, Marknadsföring och organisering - grupp och individ 2FE211.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A. Organizational Behavior

  Pearson, 2019

  18th edition, ISBN 978-0-13-472932-9

  Obligatorisk