Kursplan för Företagsekonomi och företagandets historia

Management and Business History

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE919
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-02-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-02-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ej tillgodoräknas som en del av Företagsekonomi A-nivå och ger ej behörighet till fördjupningskurser inom ämnet företagsekonomi. Kursen kan dock tas med i samma examen som kurser på grundnivå i företagsekonomi.

Kursen ges inom Kandidatprogram i företagsekonomi.

Mål

Kursens mål är att ge studenterna en introduktion till ämnet företagsekonomi. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för ämnets centrala frågeställningar och nutida lokala och globala kontext.
 • Återge villkor för företagande och företaget som organisation och hur dessa villkor är återspeglade i ämnets olika delar.
 • Redogöra för ämnets historiska förankring genom att studera ekonomisk historia med särskilt fokus på företagandets historia.

Innehåll

Kursen belyser inledningsvis ämnet företagsekonomi och dess olika delar i syfte att ge studenterna en introduktion till huvudområdet på kandidatprogrammet. Vidare hur ämnet relaterar till övriga ämnen inom akademin och till samhället i stort. Kursens ekonomisk historiska del skall ge ytterligare förståelse för detta. Den tar sin utgångspunkt i platsen Östersjön som exempel på lokala och regionala ekonomier och handelns betydelse för samhällsutveckling. Vidare studeras hur företagandet har organiserats från medeltidens skråväsende till nutida aktiebolag, med betoning på industrialismen och den tekniska och politiska utveckling som har lett fram till den globala ekonomi vi har idag. Kursens historiska del omfattar även studie av svenska företag och personer inom dessa som har haft stor påverkan på det svenska samhället.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt gruppövningar.
Kursen kräver en hög grad av aktivitet från studenternas sida.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och skriftliga tentamina, samt genom närvaro och aktivitet på seminarier och gruppövningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Referenslitteratur

 • Det svenska näringslivets historia 1864-2014 Larsson, Mats; Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oscar; Magnusson, Lars; Pettersson, Tom; Sandberg, Peter

  Dialogos Förlag, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

Härutöver tillkommer artiklar motsvarande cirka 100 sidor