Kursplan för Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi

Foundations of Science and Academic Skills in Business Administration

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE943
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-02-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ej tillgodoräknas som en del av Företagsekonomi A-nivå och ger ej behörighet till fördjupningskurser inom ämnet företagsekonomi. Kursen kan dock tas med i samma examen som kurser på grundnivå i företagsekonomi.

Kursen ges inom kandidatprogrammet i företagsekonomi

Mål

Kursens mål är ge en introduktion till akademiska studier med fokus på företagsekonomiska frågeställningar. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • Redogöra för grundläggande metodfrågor och metodologiska synsätt för vetenskapligt skrivande och dokumentation inom samhällsvetenskapliga discipliner.
 • Uppvisa förståelse för statistikens roll som verktyg inom ämnet företagsekonomi.
 • Vara delaktig i informationshanteringsprocesser var syfte är att bidra till vetenskaplig kunskapsutveckling och lärandeprocess
 • Kunna tillämpa grundläggande vetenskapliga metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa, i studie av företags och andra organisationers centrala frågor.

Innehåll

Kursen belyser inledningsvis vad vetenskap är och hur man arbetar vetenskapligt med utgångspunkt från problemformulering som ett centralt moment i vetenskapligt arbete. Detta innebär att olika syn på vetenskap behandlas och till detta kopplade begrepp samt grunder för ett kritiskt förhållningssätt. Vidare presenteras hur en rapport disponeras och vilka krav som ställs på en vetenskaplig uppsats samt olika tekniker för att genomföra en empirisk datainsamling. Kursen behandlar också statistikens betydelse för forskning och samhällsvetenskap. I detta sammanhang kommer grundläggande datorbaserad mjukvara att introduceras och tillämpas. Olika källor för informationssökning, t.ex. verkliga och virtuella bibliotek behandlas i kursen. Studenten ska träna förmågan att utifrån en problemformulering, skriftligt och muntligt formulera och presentera information, ange referenser och källhänvisningar utifrån akademiska regler och normer.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier samt gruppövningar.
Kursen kräver en hög grad av aktivitet från studenternas sida.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och skriftliga tentamina, samt genom närvaro och aktivitet på seminarier och gruppövningar

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning under en begränsad tid.
OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Dessutom tillkommer ett antal vetenskapliga artiklar, artiklar från facktidskrifter samt skönlitteratur som speglar ämnet, två kandidatuppsatser samt några texter på engelska och svenska som tillhandahålls via kurshemsidan.

 • Helbæk, Morten Statistik i ett nötskal

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  eller nyare utgåva

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  2: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Christensen, Lars Marknadsundersökning : en handbok

  3., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Lars Torsten; Hultman, Jens Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergman, Marina; Israelsson, Britt-Marie Att studera på högskolan : studieteknik, motivation och inspiration

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Referenslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Blomkvist, Pär; Hallin, Anette; Lindell, Eva Metod för företagsekonomer : uppsats enligt 4-stegsmodellen

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Referenslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst