Kursplan för Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi

Foundations of Science and Academic Skills in Business Administration

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE943
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-02-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-02-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ej tillgodoräknas som en del av Företagsekonomi A-nivå och ger ej behörighet till fördjupningskurser inom ämnet företagsekonomi. Kursen kan dock tas med i samma examen som kurser på grundnivå i företagsekonomi.

Kursen ges inom Kandidatprogram i företagsekonomi.

Mål

Kursens mål är ge en introduktion till akademiska studier med fokus på företagsekonomiska frågeställningar. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • Redogöra för grundläggande metodfrågor och metodologiska synsätt för vetenskapligt skrivande och dokumentation inom samhällsvetenskapliga discipliner.
 • Uppvisa förståelse för statistikens roll som verktyg inom ämnet företagsekonomi.
 • Vara delaktig i informationshanteringsprocesser var syfte är att bidra till vetenskaplig kunskapsutveckling och lärandeprocess
 • Kunna tillämpa grundläggande vetenskapliga metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa, i studie av företags och andra organisationers centrala frågor.

Innehåll

Kursen belyser inledningsvis vad vetenskap är och hur man arbetar vetenskapligt med utgångspunkt från problemformulering som ett centralt moment i vetenskapligt arbete. Detta innebär att olika syn på vetenskap behandlas och till detta kopplade begrepp samt grunder för ett kritiskt förhållningssätt. Vidare presenteras hur en rapport disponeras och vilka krav som ställs på en vetenskaplig uppsats samt olika tekniker för att genomföra en empirisk datainsamling. Kursen behandlar också statistikens betydelse för forskning och samhällsvetenskap. I detta sammanhang kommer grundläggande datorbaserad mjukvara att introduceras och tillämpas. Olika källor för informationssökning, t.ex. verkliga och virtuella bibliotek behandlas i kursen. Studenten ska träna förmågan att utifrån en problemformulering, skriftligt och muntligt formulera och presentera information, ange referenser och källhänvisningar utifrån akademiska regler och normer.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier samt gruppövningar.
Kursen kräver en hög grad av aktivitet från studenternas sida.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och skriftliga tentamina, samt genom närvaro och aktivitet på seminarier och gruppövningar

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Dessutom tillkommer ett antal vetenskapliga artiklar, artiklar från facktidskrifter samt skönlitteratur som speglar ämnet, två kandidatuppsatser samt några texter på engelska och svenska som tillhandahålls via kurshemsidan.