Kursplan för Beslutsfattande - individen och organisationen

Decision-making: The Individual and the Organisation

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE976
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-02-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och förlklara centrala begrepp och teorier om beslutsfattande kopplat till företagsekonomi
 • redogöra för och förklara begrepp och teorier om beslutsfattande kopplat till sociala aspekter såsom gruppdynamik, samhällsstruktur och strategiagerande
 • redogöra för hur faktorer såsom miljö, känslor, värderingar och attityder påverkar bedömningar och beslut
 • tillämpa teoretiska kunskaper i beslutsfattande i vardagliga situationer
 • sätta in salkkunskaperna i ett större kulturellt, socialt, politiskt och ekonomiskt sammanhang
 • samla in relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor
 • skriva elementära vetenskapliga rapporter, muntligt presentera sina ideer, samt konstruktivt granska andras arbeten på basis av fackkunskap

Innehåll

Varje dag fattar människor, organisationer och företag ett flertal beslut som kan vara mer eller mindre viktiga. Företagsekonomins alla delar handlar på ett eller annat sätt om beslut. Dessa beslut kan innefatta risktagande som kan leda till små eller stora konsekvenser för den enskilda individen i dennes vardagliga liv, för organisationers olika aktiviteter och företags strategiska plan. Beslutsfattande påverkas av både interna faktorer som finns inom individen och externa faktorer i beslutsmiljön i organisationen eller företaget. Beslutsfattande sker både individuellt eller med andra människor vilket kan innebära både för- och nackdelar för den individ/individer som deltar i beslutsfattandet. På kursen går vi igenom och diskuterar och jämför olika teorier och resultat utifrån dessa områden där perspektiven individ, organisation och företag möts.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, diskussionsgrupper, grupparbeten och handledning. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.
Examinationen sker löpande genom individuella och gruppvisa uppgifter. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. För student som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att via uppsamlingsskrivning examineras utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS. Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 12, 2019

Utöver kurslitteratur tillkommer vetenskapliga artiklar