Kursplan för Grundkurs i företagsfinansiering

Basic Corporate Finance

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE997
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-01-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom kandidatprogrammet i företagsekonomi under den avslutande terminen, och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • behärska olika metoder för att tidsjustera kapitalflöden
 • känna till olika synsätt som utnyttjas vid investeringsbedömning
 • beräkna det teoretiska priset för en aktie och en obligation
 • känna till begreppet kapitalkostnader och genomsnittligt vägd kapitalkostnad och hur dessa beräknas
 • känna till och behärska grunderna i det som benämns portfölj- och kapitalmarknadsteori
 • känna till begreppet "effektiva marknader"
 • känna till begreppet kapitalstruktur samt förstå dess relation till kapitalkostnad
 • utnyttja olika statistiska metoder med tillämpningar inom finansiell ekonomi
 • känna till begrepp avseende derivatprodukter
 • känna till begrepp som utnyttjas på den internationella valutamarknaden

Innehåll

Kursen syftar till att ge en första inblick inom ämnet finansiell ekonomi. Det innebär att grundsynen inom portföljteorin studeras och vidareutvecklas till att omfatta kapitalmarknadsteori. Olika värderingsmodeller för att beräkna en placerings förväntade avkastning, liksom en placerings korrekta värde, behandlas. Ett viktigt inslag i kursen är även investeringsmomentet och identifiering av korrekt diskonteringsränta. Vidare behandlas valet mellan och kostnader för olika kapitalkällor. Kursen ger även en övergripande bild av optionsteorin med tyngdpunkt på begrepp och kassaflöden.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats och i studiehandledningen.

Examination

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.
Examination sker genom en skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2019

Versioner av litteraturlistan