Kursplan för Miljörätt

Environmental Law

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2JS905
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-01-11
 • Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Reviderad: 2016-05-19
 • Reviderad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Gäller från: vecka 01, 2017
 • Behörighet: 30 hp inom teknik/naturvetenskap
 • Ansvarig institution: Juridiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Fastställd den 11 januari 2016 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 15 januari 2016. Reviderad den 19 maj 2016, revideringarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra grundläggande för gällande svensk miljörätt och den tillämpningsmetodik som hör till rättsområdet,
 • redogöra för och diskutera de rättsliga styrmedlens effektivitet på miljöområdet,
 • med hjälp av främst lagtext lösa praktiska miljörättsliga problem.
Betygskriterier
Godkänt betyg ges om studenten uppfyller kursmålen ovan, som närmare specificeras i seminarieuppgifter och skriftlig tentamen.

Innehåll

Grunderna i svensk miljörätt, med tyngdpunkt på miljöbalken. Den svenska miljörätten be­hand­las i hög grad utifrån ett EU-rättsligt perspektiv och, i viss utsträckning, ett inter­nationellrättsligt. Viktiga delområden på kursen är miljörättsliga principer och mål, hän­syns­regler och hushållningsbestämmelser, särskilda naturskyddskrav, kontrollen av miljö­farlig verksamhet och vattenverksamhet samt efterbehandling av förorenade områden. Rätten att medverka och att överklaga i miljöprocesser (hos bl.a. mark- och miljödomstolar) behandlas också, översiktligt. Introduktion av juridiken och miljörätten på ett generellt plan.

Undervisning

Föreläsningar och tre seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp) och aktivt deltagande och muntlig redovisning på seminarier (3 hp).

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska moment fullgjorts. Vid kursen slut anordnas en skrivning på högst fem timmar. Betyg på kursen sätts på grundval av den och aktivt deltagande på tre seminarier. Se vidare i bifogad undervisningsplan. Vid synnerliga skäl kan examinationen utformas på annat sätt, exempelvis muntlig tentamen.

För den som underkänts erbjuds möjlighet till omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel vid skrivningen är allt skriftligt material, såsom författningstext, kurslitteratur och anteckningar från undervisningen m.m.

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att uppkoppling till Internet inte är tillåten. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen! Den som fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur 2021

 • Michanek, Gabriel; Zetterberg, Charlotta Den svenska miljörätten

  Fjärde upplagan: Uppsala: Iustus, 2017

  [Notera att reglerna om MKB i miljöbalken har ändrats sedan kursboken skrevs. Till kursboken finns därför ett supplement som adresserar dessa och andra ändringar och som kommer att finnas tillgängligt på studentportalen.]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

På föreläsningarna och seminarierna används främst miljöbalken (SFS 1998:808). Du kan ta fram den på Internet, t.ex. genom lagen.nu eller att googla på "Miljöbalk". Se till att ha den senaste versionen. Även andra författningar kommer att användas och kan hämtas på Internet.

Versioner av litteraturlistan