Kursplan för Kosmologi

Cosmology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA209
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2007
 • Behörighet: Kandidatexamen varav matematik 20 p/30 hp och fysik 40 p/60 hp eller motsvarande förkunskaper.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
* redogöra för den teoretiska basen för vår moderna kosmologiska världsbild, innefattande uppkomsten och utvecklingen av universum från Big Bang till tidig galaxbildning
* redogöra för de senaste observationella resultaten inom kosmologisk forskning och kunna ge en översikt av aktuella kosmologiska problemställningar

Innehåll

Universums expansion och Hubbles lag. Den kosmologiska principen. Begränsningar hos Newtons mekanik och den speciella relativitetsteorin. Den allmänna relativitetsteorin och ekvivalensprincipen. Metriken för krökta rum/krökt rumtid. Svarta hål. Homogena och isotropa universa. Robertson-Walkers metrik. Kosmologisk rödförskjutning. Friedmannmodellerna. Big Bang. Termodynamiken i det tidiga universum. Inflationsmodellen. Tidiga fluktuationer och deras tillväxt. Den kosmiska bakgrundsstrålningen. Tidig nukleosyntes och kosmokronologi. Materie-innehållet i universum. Mörk materia. Bestämningen av de kosmologiska parametrarna. Alternativa kosmologier till Big Bang.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, observationsövning och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas vid kursens slut, motsvarande 7 hp. Godkända laborationer, motsvarande 1,5 hp och inlämningsuppgifter, motsvarande 1,5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.