Kursplan för Marknad och organisation

Markets and Organisations

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE014
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2007
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Mål

Kursen syftar till att ge insikt i centrala problem och frågeställningar kring företag och företagande samt till att förbereda studenterna för fortsatta studier i företagsekonomi. Studenterna tränas att självständigt och kritiskt formulera och analysera företagsekonomiska problem. Kursen behandlar två ämnesområden: marknadsföring och organisation.

Marknadsföring
Efter kursen ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom konsument, tjänste och industriell marknadsföring
- beskriva och diskutera de omgivningsfaktorer som påverkar ett företags verksamhet
- beskriva konsumenternas inköpsbeteende
- redogöra för företagets strategiska och långsiktiga planeringsarbete
- beskriva hur företag väljer sin målgrupp för att rikta sitt erbjudande till dem
- redogöra för och jämföra olika taktiska markandsföringsverktyg
- jämföra marknadsföringsarbeten i varu- respektive tjänsteproducerande företag
- diskutera marknadsförarens förutsättningar på industriella marknader

Organisation
Efter kursen ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp kring organisering och organisation
- jämföra olika former av organisering samt redogöra för motiven för/emot insourcing/outsourcing
- förklara de styrproblem som uppstår när organisationer växer och blir mer komplexa
- redogöra för och kunna skilja på olika typer av organisationer
- identifiera och föreslå lösningar på grundläggande problem kring arbetsdelning och samordning
- analysera och föreslå lösningar på grundläggande problem kring styrning av större organisationer
- förklara och föreslå lösningar på grundläggande problem kring val av insourcing/outsourcing av verksamheter
- analysera och föreslå lösningar på grundläggande problem kring val av organisationsform.

Innehåll

Detta är en grundläggande kurs i företagsekonomi som syftar till att ge studenterna en bred introduktion till ämnet och dess studieobjekt. Kursen gör detta genom att integrera stoff från flera av ämnets deldiscipliner, främst marknadsföring och organisationsteori, samt genom att knyta de teoretiska referensramarna till företagandets och organiserandets praktiska problem.
Några exempel på den typen av problem är: Vad kan man producera/göra självt och vad kan man låta andra göra? Hur kan man skapa och upprätthålla förbindelser med leverantörer och andra intressenter? Hur kan man samordna organisationen och hur kan man anpassa dess struktur till den situation som organisationen befinner sig i. Hur väljer man kundgrupper och hur kan man nå dem? Vilken roll spelar staten och andra intressenter i omgivningen för ett producerande företag?
Kursen är upplagd så att den följer produktionskedjan från leverantör till producent via distribution till konsument. Första momentet behandlar förhållandet mellan leverantörer och producenter. I nästa moment behandlas den interna organisationen hos producenten. Under det tredje momentet följs sedan produkten från producent via distribution till slutkonsument. I ett sista moment behandlas även några andra viktiga intressenter i producentens omvärld, bl.a. staten. I centrum står alltså en företagande producent, vars problem och möjligheter i förhållande till viktiga intressenter kursen behandlar ur olika perspektiv.
Syftet med kursen är inte att servera färdiga lösningar på företagandets problem utan att lära studenterna att analysera problemen. En sådan analys är en nödvändig förutsättning för att kunna förstå varför ett visst problem har uppstått (t.ex. att Ericsson har tappat marknadsandelar på mobiltelefoner) och vad man kan göra åt det (t.ex. samarbeta med Sony och "outsourca" en stor del av produktionen). För att kunna göra sådana analyser ska vi under kursen öppna företagsekonomins "verktygslåda" och prova på att använda några av verktygen på såväl några tänkta som reella problem.

Undervisning

Kursen ges på svenska. Kursen är webbaserad och bygger på självstudier. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats. Kursen innehåller inga obligatoriska fysiska sammankomster. Kommunikationen mellan deltagarna och lärare sker i huvudsak via webbplatsen. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till Internetansluten dator samt kringutrustning enligt instruktioner från institutionen.

Examination

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.
Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment som skrivningar, arbetsuppgifter, grupparbeten och datoriserade prov. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av alla examinationsmomenten. Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen. För de som inte klarat samtliga examinationsmoment eller de som aspirerar på betyget Väl Godkänt anordnas en avslutande skriftlig tentamen. Betyget Väl Godkänd kan enbart erhållas samma termin som studenten är förstagångsregistrerad. Eventuella kompletteringar av delproven måste vara inlämnade senast två veckor efter kursens slut.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen

Övergångsbestämmelser

Kursen överlappar/ ersätter följande baskurser i Företagsekonomi Företag och företagande 2FE000, 2FE271, 2FE007, Företag och marknad I 2FE778, Företag och marknad II 2FE779, 2FE008 samt kurserna för teknisk fakultet: Företag,nätverk och teknikutveckling 1TS010,.Företagsekonomi 1TG010,Ledarskap o styrning 2FE820, 2FE824,Marknadsanalys2FE821 samt Marknad och organisation, distans 2FE014.

Övriga föreskrifter

För att kunna följa kursen krävs Internetansluten dator med prestanda och kringutrustning enligt instruktioner från institutionen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2008

 • Axelsson, Björn; Agndal, Henrik d 1972- Professionell marknadsföring

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bruzelius, Lars H.; Skärvad, Per-Hugo Hofvander, Niklas Integrerad organisationslära

  9., helt rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Forssell, Anders; Ivarsson Westerberg, Anders Morén, Anders Organisation från grunden

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Rekommenderad läsning

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  4. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2006

  Se bibliotekets söktjänst