Kursplan för Marknad och organisation

Markets and Organisations

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE014
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-02-16
 • Reviderad av: Företagsekonomiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på halvfart och är utformad som en distanskurs. Tillsammans med distanskursen Ekonomi, redovisning och analys 2FE024 A-nivå distans/nät 15 hp motsvarar kursen A-nivån i Företagsekonomi. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid företagsekonomiska Institutionen på delegation av samhällsvetenskapliga fakulteten. Kursplanen träder i kraft 2011-08-29.

Mål

Kursen syftar till att ge insikt i centrala problem och frågeställningar kring företag och företagande samt till att förbereda studenterna för fortsatta studier i företagsekonomi. Studenterna tränas att självständigt och kritiskt formulera och analysera företagsekonomiska problem. Kursen behandlar två ämnesområden: marknadsföring och organisation.

Marknadsföring
Efter kursen ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom konsument-, tjänste- och industriell marknadsföring
- beskriva och diskutera de omgivningsfaktorer som påverkar ett företags verksamhet
- beskriva konsumenternas inköpsbeteende
- redogöra för företagets strategiska och långsiktiga planeringsarbete
- beskriva hur företag väljer sin målgrupp för att rikta sitt erbjudande till dem
- redogöra för och jämföra olika taktiska markandsföringsverktyg
- jämföra marknadsföringsarbeten i varu- respektive tjänsteproducerande företag
- diskutera marknadsförarens förutsättningar på industriella marknader

Organisation
Efter kursen ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp kring organisering och organisation
- jämföra olika former av organisering samt redogöra för motiven för/emot insourcing/outsourcing
- förklara de styrproblem som uppstår när organisationer växer och blir mer komplexa
- redogöra för och kunna skilja på olika typer av organisationer
- identifiera och föreslå lösningar på grundläggande problem kring arbetsdelning och samordning inom en organisation.
- analysera och föreslå lösningar på grundläggande problem kring styrning av större organisationer
- förklara och föreslå lösningar på grundläggande problem kring val av insourcing/outsourcing av verksamheter
- analysera och föreslå lösningar på grundläggande problem kring val av organisationsform.

Innehåll

Detta är en grundläggande kurs i företagsekonomi som syftar till att ge studenterna en bred introduktion till ämnet och dess studieobjekt. Kursen gör detta genom att integrera stoff från flera av ämnets deldiscipliner, främst marknadsföring och organisationsteori, samt genom att knyta de teoretiska referensramarna till företagandets och organiserandets praktiska problem.

Inom marknadsföring behandlas marknadsföringens grunder för konsument, tjänste och industriella marknader. Inom konsumentmarknadsföring behandlas konsument, konkurrens- och omgivningsanalys samt företags strategiska och taktiska marknadsföringsplanering. Inom tjänstemarknadsföring diskuteras de marknadsföringsproblem som är relaterade till tjänsternas karaktäristika, och inom industriell marknadsföring kontrasteras ett relationsorienterat synsätt mot ett transaktionsorienterat.

Organisering och organisation startar med att studenterna lär sig om olika grader av organisering och den avgränsnings- och ansvarsproblematik som finns inbyggd i den frågeställningen. Därefter behandlas grundläggande frågor kring arbetsdelning och samordning och de styrproblem som uppstår när organisationer växer. Även organisatorisk förändring och organisatoriskt lärande tas upp samt problematiken kring insourcing/outsourcing av verksamheter. Olika typer av organisationer, dess för- och nackdelar beskrivs och problematiseras. Kursen bygger huvudsakligen på ett strukturellt perspektiv men avslutas genom att perspektivet vidgas mot andra grenar av organisationsforskningen.

Några exempel på den typen av frågor som tas upp under kursen är: Vad kan man producera/göra själv och vad kan man låta andra göra? Hur kan man skapa och upprätthålla förbindelser med leverantörer och andra intressenter? Hur kan man samordna organisationen och hur kan man anpassa dess struktur till den situation som organisationen befinner sig i. Hur väljer man kundgrupper och hur kan man nå dem? Vilken roll spelar staten och andra intressenter i omgivningen för ett producerande företag?

Undervisning

Kursen ges på svenska. Kursen är webbaserad och bygger på självstudier. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns endast på kursens webbplats. Kursen innehåller inga obligatoriska fysiska sammankomster. Kommunikationen mellan deltagarna och lärare sker i huvudsak via webbplatsen. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till Internetansluten dator samt relevant kringutrustning. Vidare förutsätts att kursdeltagare har adekvat kunskap i att använda datorutrustning som arbetsverktyg.

Examination

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.
Kursen innehåller obligatoriska moment. Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment som skrivningar, arbetsuppgifter, grupparbeten och datoriserade prov. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av alla examinationsmomenten. Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen som publiceras på kursens webbplats. För de som inte uppnått tillräckligt antal studieenheter för att bli godkänd på kursen eller aspirerar på betyget Väl Godkänt anordnas en avslutande skriftlig tentamen. Betyget Väl Godkänd kan enbart erhållas samma termin som studenten är förstagångsregistrerad. Dessutom gäller att eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålles betyget Underkänd på provet i fråga. Hela kursen (med alla tillhörande examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan göras på kommande kurser i mån av plats.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övergångsbestämmelser

Kursen överlappar/ersätter bland annat följande baskurser i Företagsekonomi: Marknad och organisation A 2FE152, Företag och företagande 2FE000, 2FE271, 2FE007, Företag och marknad I 2FE778, Företag och marknad II 2FE779, 2FE008, Företag och företagande I 2FE015, Företag och företagande II 2FE016, Marknadsföring och organisation I 2FE150 samt kurserna för teknisk fakultet: Företag, nätverk och teknikutveckling 1TS010, Företagsekonomi 1TG010, Ledarskap o styrning 2FE820, 2FE824, Marknadsanalys 2FE821.

Övriga föreskrifter

För att kunna följa kursen krävs Internetansluten dator samt eventuell kringutrustning enligt instruktion på kursens webbsida.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2012

 • Ljung, Jörgen; Nilsson, Per; Olsson, Ulf E. Företag och marknad : samarbete och konkurrens. Praktikfall och övningar

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bruzelius, Lars H.; Skärvad, Per-Hugo; Hofvander, Niklas Integrerad organisationslära

  10., [rev. och aktualiserade] uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Agndal, Henrik; Axelsson, Björn Professionell marknadsföring

  3. uppl.: Studentlitteratur AB, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Rekommenderad läsning

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  4. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan