Kursplan för Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik

Diversity and Identification of Marine Invertebrates

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG394
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-04-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 29, 2013
 • Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive Allmän och molekylär systematik 10 hp eller Evolutionära mönster 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen syftar till att ge studenten verktyg för identifiering av marina evertebrater och inventering av marina miljöer.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera och namnge vanliga marina evertebrater
 • redogöra för särdragen hos de större grupperna inom Metazoa och klassificera marina evertebrater till större grupp
 • välja och använda litteratur och andra resurser för att identifiera marina evertebrater
 • välja lämpliga insamlingstekniker, genomföra och presentera marina inventeringar i rapportform

Innehåll

Kursen omfattar studier av marina evertebrater och biotoper, med fokus på systematisk mångfald. Tonvikten ligger på färdighet i bestämningsarbete. Marina evertebrater; fyla inom Metazoa, deras byggnad, karaktärer som används för identifiering, terminologi Litteratur och resurser för identifiering av marina evertebrater; faunaverk, checklistor, primärlitteratur, databaser och andra resurser på Internet, referenssamlingar och museer. Molekylära metoder; "DNA bar-coding", tillämpning och begränsningar. Marina miljöer; olika marina biotoper och deras karaktärsorganismer, verktyg för provtagning i olika biotoper.

Undervisning

Undervisningen ges i form av nätundervisning, praktiska övningar och laborationer, datorövningar, litteraturuppgifter och fältstudier. De praktiska momenten och fältstudierna genomförs vid en marin fältstation.

Examination

Delkurser: Teori 2 hp; praktik 3 hp
Teoridelen examineras med ett skriftligt prov. Praktikdelen har obligatorisk närvaro med muntliga och skriftliga redovisningar samt examineras med duggor.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2013

Ingen kurslitteratur från bokhandeln

Bestämningslitteratur tillhandahålls av institutionen.