Kursplan för Kosmologi

Cosmology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA209
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: 120 hp varav 30 hp matematik och 60 hp fysik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och utföra beräkningar avseende de observationella metoder som används för att bestämma universums egenskaper.
 • redogöra för den teoretiska bakgrunden till modern kosmologi samt de vanligaste missuppfattningarna angående Big Bang-modellen.
 • utföra beräkningar avseende kosmologiska avstånd, kosmisk dynamik, universums energikomponenter, den kosmiska bakgrundsstrålningen, nukleosyntes och termodynamik i det tidiga universum, inflationsmodellen samt uppkomsten av storskalig struktur.
 • identifiera lämpliga forskningsartiklar inom något av kosmologins specialområden, samt kunna sammanfatta och presentera innehållet i dessa.
 • analysera observationell data relevant för modern kosmologi och dra slutsatser utifrån denna.
 • föreslå strategier för observationer och teoretiska modeller som kan leda till ny kunskap om olösta problem inom kosmologi.

Innehåll

Universums expansion och Hubbles lag. Den kosmologiska principen. Begränsningar hos Newtons mekanik och den speciella relativitetsteorin. Den allmänna relativitetsteorin och ekvivalensprincipen. Metriken för krökta rum/krökt rumtid. Svarta hål. Homogena och isotropa universa. Robertson-Walkers metrik. Kosmologisk rödförskjutning. Friedmannmodellerna. Big Bang. Termodynamiken i det tidiga universum. Inflationsmodellen. Tidiga fluktuationer och deras tillväxt. Den kosmiska bakgrundsstrålningen. Tidig nukleosyntes och kosmokronologi. Materie-innehållet i universum. Mörk materia. Bestämningen av de kosmologiska parametrarna. Alternativa kosmologier till Big Bang.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och seminarier .

ExaminationSeminarier (3 hp), räkneövningar (3 hp), skriftlig och muntlig redovisning av litteraturuppgift (4 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 11, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.