Kursplan för Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet

Practicing Ethnology and Folklore Studies - Migration and Urbanism

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE113
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för centrala perspektiv i aktuell etnologisk och folkloristisk forskning med inriktning på globalisering, migration och urbanitet
 • kritiskt förhålla sig till ämnets vetenskapshistoria och forskningsfält
 • formulera forskningsfrågor och självständigt planera en mindre projektplan med hjälp av etnologiska och folkloristiska frågeställningar, teorier, begrepp och metoder.

Innehåll

Kursen tar upp teman som migration och urbanitet utifrån en orientering i etnologiska och folkloristiska metoder, begrepp och aktuella forskningsfält. Den behandlar såväl svenska som internationella förhållanden. Under kursen belyses också ämnets vetenskapshistoria och hur samtida etnologisk och folkloristisk forskning kan tillämpas i arbetslivet.

Undervisning

Kursen ges som campusbaserad utbildning. Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter och gruppövningar.
 

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i gruppövningar, seminarier samt genom inlämningsuppgifter och en skriftlig hemtentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism, 7,5 hp, Etnologi A eller Introduktionskurs på kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 41, 2018

Versioner av litteraturlistan