Kursplan för Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster

Programming with C/C++ 2: Algorithms, Data Structures and Design Patterns

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD803
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-02-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3c eller Matematik D (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara Ordo-komplexitet i tid,
 • analysera prestandan i algoritmer och datastrukturer,
 • använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
 • förstå konsekvenserna vid val av algoritmer och datastrukturer, samt
 • känna till vanligt förekommande designmönster vid programkonstruktion.

Innehåll

Kursen behandlar grunderna inom och implementation av datastrukturer som listor, stack, kö, hashtabeller och träd samt sorterings- och sökalgoritmer. Kursen tar även upp vanligt förekommande designmönster: flugvikt, observatör, tillstånd, abstrakt fabrik och besökare.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

BETYG
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016

 • Deitel, Paul J.; Deitel, Harvey M. C++ : how to program

  8th ed., Pearson International ed.: Harlow: Pearson/Prentice Hall, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gaddis, Tony Starting out with games and graphics in C++

  International ed.: Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, 2009

  Se bibliotekets söktjänst