Kursplan för Det engelska språket i förändring I

English in Transition I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN496
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-10-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2017
 • Behörighet: Minst 90 hp inom ett språkvetenskapligt huvudområde.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • beskriva viktiga språkliga egenskaper som kännetecknar de germanska språken jämfört med andra indoeuropeiska språk
 • beskriva viktiga språkliga egenskaper som kännetecknar fornengelskan jämfört med andra germanska språk
 • beskriva viktiga egenskaper hos forn- och medelengelskans fonologi, ordförråd, ortografi, morfologi och syntax
 • i tal och skrift på flytande och korrekt engelska diskutera egenskaper hos forn- och medelengelska
 • tillämpa sina kunskaper om fonologiska förändringar i forn- och medelengelskan på enskilda ords uttal
 • jämföra olika beskrivningar av forn- och medelengelska i sekundärkällor
 • analysera forn- och medelengelsk text med avseende på fonologi, morfologi och syntax
 • kategorisera lexikala novationer i medelengelskan med avseende på etymologi med hjälp av lexikon
 • översätta forn- och medelengelska texter till nuengelska med hjälp av ordlistor och kurslitteratur
 • konstruera korta textstycken på forn- och medelengelska enligt givna morfologiska och syntaktiska specifikationer.

Innehåll

Kursen behandlar det engelska språkets förhistoria, ursprung och tidiga utveckling, och följer språkets utveckling till ca år 1500 e.Kr. Kursen fokuserar på den tidiga engelskans språkliga kännetecken, med tonvikt på fonologi, ordförråd, ortografi, morfologi och syntax. Särskild uppmärksamhet ägnas fornengelsk prosa.
 

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examination sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande skriftlig tentamen. Betygen är  underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2017

 • Baker, Peter S. Introduction to Old English

  3rd ed.: Chichester, West Sussex: Wiley, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Horobin, Simon; Smith, Jeremy An introduction to Middle English

  Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk