Kursplan för Nordiska språk A

Scandinavian Languages A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS228
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-03-23
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 38, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om de nordiska språken och den nordiska språkgemenskapen, både i ett modernt och historiskt perspektiv. Den behandlar svenska språket med särskilt fokus på grammatik, språksociologi och språkhistoria och ger en grundläggande introduktion till modern isländska, norska och danska.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kännedom om språksituationen i Norden
 • visa grundläggande kunskaper om de nordiska språkens struktur, variation och historiska utveckling

Färdighet och förmåga
 • läsa och tillgodogöra sig prosatexter av rimlig svårighetsrad på modern isländska, norska och danska
 • producera texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska och på en grundläggande akademisk nivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa medvetenhet om språkförhållanden i Norden
 • visa medvetenhet om språklig variation i samhället samt förståelse för språkpolitiska frågor

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser: 1. Isländska, 7,5 hp; 2. Språkstruktur, 7,5 hp; 3. Svenskan i tid och rum, 7,5 hp; 4. Danska och norska, 7,5 hp.

1. Isländska 7.5 hp

Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i modern isländska samt insikter i isländskans förhållande till övriga nordiska språk, särskilt svenskan.

Lärandemål
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • tillämpa och redogöra för grunderna i den moderna isländskans uttal, grammatik och ordförråd
 • tillgodogöra sig prosatexter av rimlig svårighetsgrad på modern isländska
 • beskriva och redogöra för isländskans förhållande till övriga nordiska språk, särskilt svenskan

2. Språkstruktur 7.5 hp

Delkursen syftar till att ge kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. Studenten utvecklar insikter i språkets struktur samt färdigheter i språkstrukturell analys. Vidare introduceras grundläggande begrepp för analys av språklig betydelse.

Lärandemål
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik
 • tillämpa grundläggande språkstrukturella analysmetoder

3. Svenskan i tid och rum 7.5 hp

Delkursen behandlar språklig variation och förändring, såväl i nutid som över tid. Studenten får kunskap om svenska språkets historia med fokus på tiden efter 1500, samt om språkets sociala och regionala variation. Vidare fördjupas studentens insikter i det svenska språksamhället.

Lärandemål
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • beskriva och redogöra för språklig variation och förändring med hänsyn till historiska, sociala, regionala och språkpolitiska faktorer
 • redogöra för svenska språkets historia med fokus på tiden efter 1500
 • kritiskt diskutera Sverige som språksamhälle

4. Danska och norska 7.5 hp

Delkursen syftar till at ge en orientering om språk- och kulturgemenskapen i Skandinavien och övriga Norden. Studenten utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter i nutida danska och norska, samt tränar förmågan att förstå de båda språken i tal och skrift. Därutöver utvecklar studenten grundläggande insikter i dansk och norsk språkhistoria och språkvariation.

Lärandemål
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • visa grundläggande kännedom om ordförråd och grammatik i danska och norska
 • redogöra för de viktigaste skillnaderna mellan danskt och norskt respektive svenskt tal- och skriftspråk
 • redogöra för den historiska bakgrunden till den nordiska språksituationen
 • i huvuddrag beskriva talspråksvariationen inom det danska och norska språkområdet

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Goda kunskaper i svenska krävs för att klara kursen. Kontakta studievägledaren vid osäkerhet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Isländska 7,5 hp

Artiklar om isländskan

 • Jansson, Håkan Purism på glid? [Elektronisk resurs] : studier i nutida isländskt ordbruk

  Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2015

  http://hdl.handle.net/2077/37846

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jónsson, Baldur Isländska språket

  Ingår i:

  Lindgren, Birgitta; Løland, Ståle; Karker, Allan Nordens språk

  Oslo: Novus forl., 1997

  Tillgänglig som pdf-fil på kursens hemsida i Studentportalen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jónsson, Baldur Isländsk ordbildning på inhemsk grund

  Ingår i:

  Språk i Norden : årsskrift for språknemndene i Norden

  (1985) s. 5-12

  Tillgänglig som pdf-fil på kursens hemsida i Studentportalen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svensson, Anders Isländskan tappar taget om sagorna

  Ingår i:

  Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket

  Se bibliotekets söktjänst

 • Óskarsson, Veturliði Är isländsk språkvård på rätt väg?.

  Ingår i:

  Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Undervisningsmaterial

 • Anna Helga Hannesdóttir, Hæ hæ : nybörjarisländska för svenskar och andra skandinaver

  [Göteborg]: A. H. Hannesdóttir, [1992]

  Säljs på expeditionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Óskarsson, Veturliði Isländsk grammatik för universitetsstudenter

  Institutionen för nordiska språk,

 • Övningshäfte

  Institutionen för nordiska språk,

Ordböcker

 • Jansson, Sven B. F. Norstedts isländsk-svenska ordbok : [52.000 ord och fraser]

  7., oförändr. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Finns på olika bibliotek.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mörður Árnason, Halldóra Jónsdóttir, Íslensk orðabók.

  3. útg., aukin og endurbætt. 2. prentun með nokkrum leiðréttingum: Reykjavik: Edda, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holm, Gösta; Adhalsteinn Davidhsson, Norstedts svensk-isländska ordbok : [76.000 ord och fraser

  4., oförändr. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  1982 eller senare. Finns på olika bibliotek.

  Se bibliotekets söktjänst

 • www.islex.se

  islex.se,

  Isländsk-svensk

Språkstruktur, 7,5 hp

 • Andersson, Lars-Gunnar Talets signalord

  Ingår i:

  Teleman, Ulf Grammatik på villovägar

  Solna: Esselte studium, 1987

  (1987) s. 12-20

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Kap. 2: Ord med betydelse - ordsemantik. S. 30-43

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindström, Jan Grammatik i samtal - samtal i grammatik. Artikel vid konferensen Grammatik på högskolan: vad, varför, hur?

  Institutionen för nordiska språk, 2007

  PDF

  Obligatorisk

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 117-130

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övningsmaterial
Övningar Ord och fraser, Övningar Syntax, Lektionsövningar, Övningshäfte Grammatikstuga I, Övningshäfte Grammatikstuga II.

Svenskan i tid och rum 7,5 hp

 • Artiklar om de svenska landskapsdialekterna

  Nationalencyklopedin,

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari Unga i det flerspråkiga Stockholm

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Bartning, Inge; Fant, Lars Avancerad andraspråksanvändning : slutrapport från ett forskningsprogram

  Stockholm: Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Makadam förlag, 2014

  (2014) s. 82-92

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Kapitel 2 och 3

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kotsinas, Ulla-Britt Ungdomsspråk

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2004

  S. 108-119

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Kapitel 1 och 7. S. 11-16 och 201-231

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stroh-Wollin, Ulla Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

  Institutionen för nordiska språk, ms

  S. 1-39

  Obligatorisk

 • Sundgren, Eva Språklig variation och förändring

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 77-121

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svahn, Margareta Kontinuitet och förändring i västsvenska dialekter

  Ingår i:

  Bihl, Björn; Andersson, Peter; Lötmarker, Lena Svenskans beskrivning : [SvB.] 32 Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011

  Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 2013

  (2011) s. 52-72

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Swedia 2000

  Göteborgs universitet,

  direktlänk

  Obligatorisk

 • Teleman, Ulf Ett språk för ett rike

  Ingår i:

  Forskning och framsteg

  Stockholm: Sällskapet för forskningsinformation, 1966-

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Danska och norska 7,5 hp

Danska

 • Blixen, Karen Babettes gæstebud

  3. utg.: København: Gyldendal, cop. 1958

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Guldager, Katrine Marie København : noveller

  København: Gyldendal, 2004

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Helle, Helle Biler og dyr : noveller

  København: Samleren, 2000

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nätresurs om danska talspråk

  Köpenhamns universitet,

  Tillgänglig här

  Läses enligt anvisningar

 • Zola Christensen, Robert Dansk - nabosprog og fremmedsprog

  3. oplag: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

Ordboksresurser

 • Den danske ordbog : moderne dansk sprog : [DDO]

  København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2004-

  Se bibliotekets söktjänst

 • Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs webbplats

  Det Danske Sprog- og Litteraturselskab,

  Tillgänglig här

 • Molde, Bertil; Ferlov, Niels Norstedts dansk-svenska ordbok : [50000 ord och fraser].

  3., rev. och utvidgade uppl. / 5. tr.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nielsen, Niels Åge Dansk etymologisk ordbog : ordenes historie

  6. udg.: København: Gyldendal, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norstedts danska fickordbok : [dansk-svensk, svensk-dansk : [28.000 ord och fraser]

  2. bearb. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Agazzi, Birgitta Norstedts skandinaviska ordbok : [12.000 uppslagsord ]

  2., [utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Garde, Anna; Ohlsson, Stig Örjan Svensk-dansk, dansk-svensk ordbog.

  1. udg. / 5. opl.: København: Gad, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare texter om ca 300 sidor, både skönlitteratur och sakprosa.

Ytterligare texter om ca 300 sidor, både skönlitteratur och sakprosa.

Norska

Helland, Per Arne: Norsk språk i et jamførende perspektiv (manus, tillhandahålls av läraren)

Ordboksresurser

 • Bokmålsordboka og Nynorskordboka

  Kunnskapsforlaget/Det Norske Samlaget,

  http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

 • Fowler, Birgitta; Vannebo, Kjell Ivar; Moberg, Lena Norstedts norsk-svenska ordbok : [54000 ord och fraser].

  Stockholm: Norstedt, cop. 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norstedts norska fickordbok : norsk-svensk/svensk-norsk : [32 000 ord och fraser Hesslin Rider, Inger; Gerhardsen, Hanna; Thiel, Mathias; Aurstad, Bodil

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Agazzi, Birgitta Norstedts skandinaviska ordbok : [12.000 uppslagsord ]

  2., [utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rekdal, Ella Olaug Norsk-svensk ordlista : de vanligaste svåra orden : bokmål och nynorska.

  Oslo: Nordisk språksekretariat, 1988

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare texter om ca 300 sidor, både skönlitteratur och sakprosa. Båda målformerna ska vara representerade med minst 50 sidor.

Versioner av litteraturlistan