Kursplan för Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel

Expression, 3D Modelling and Texturing for Games

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD515
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 2, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerade medier.

Mål

Kursen introducerar studenten till 3D-grafik för spel med fokus på 3D-modellering och texturering som kan implementeras i spelmotorer. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 

 • Producera enkla 3D-artefakter för spel i form av föremål av hårda material samt enkla, texturerade karaktärer genom att följa en produktionspipeline
 • Tillämpa kunskaper från kurser inom 2D-grafik såsom linje, form, rymd, färg, valör och textur på 3D-grafik för spel
 • Uppvisa kunskaper och färdigheter i att skapa nya unika artefakter med optimalt edge-flow i 3D-grafik för spel
 • Skapa UVs och texturer som är kompatibla med Physically-based rendering (PBR) samt realtidsrendering
 • Kunna effektivt kommunicera visuella och narrativa aspekter i ett spel genom att använda 3D-grafik med hänsyn till kulturella och konstnärliga perspektiv, samt
 • Skapa ett förarbetes-paket för andra grafiker som ger tydlig art direction för verk som ska produceras.

Innehåll

Kursen ligger på introduktionsnivå och ger studenten en grund i 3D-grafik, modellering och texturering för spel. Kursen består av individuella uppgifter som fokuserar på teoretiskt, tekniskt och konstnärligt innehåll samt tillämpning av både praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter.
 
Kursen innehåller:

 • Principles of art tillämpat på 3D-grafik för spel
 • Vertriser, kanter, ytor och edge flow
 • Grafiska stilar inom spel
 • Uvs, texturer och PBR-material
 • Färgteori applicerad på spel
 • Visuell world-building i spel
 • Skapa ett förarbetes-paket
 • Grundläggande anatomi för grafiker
 • Texturering och berättande
 • Skapa minst ett föremål med hårda material och en enkel karaktär som 3D-spelsartefakter, inklusive UV och texturering

Undervisning

Kursen kombinerar undervisning med självstudier. Undervisningen sker i form av seminarier och workshops som är fokuserade på de teoretiska, konstnärliga och tekniska delarna av kursen.

Examination

Examination sker i form av praktiska uppgifter under kursens gång samt genom en avslutande skriftlig rapport. Betygssättning sker efter hur väl inlämnade uppgifter demonstrerar förståelse och tillämpning av kursens teoretiska, tekniska och konstnärliga innehåll så som det beskrivs i kursens mål samt i kriterierna för varje enskild uppgift.
 
För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att detta betyg erhållits på majoriteten av inlämnade uppgifter samt den avslutande uppgiften.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det
angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen motsvarar tidigare kurs 3D1

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019