Kursplan för Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1

Expression with 3D Environment Art for Games 1

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD516
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Gestaltning, 3D-modellering och texturering för spel, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i biområdet Gestaltning i konvergerade medier.
Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp.

Mål

Kursen introducerar studenten till 3D-miljöer för digitala spel med fokus på att implementera tekniker och konstnärliga principer i produktionen av modulära miljöer. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Planera, producera och implementera en mindre, modulär miljö för en spelnivå, inklusive unika artefakter, texturer samt ljussättning, genom att följa ett iterativt arbetssätt från white boxing till färdig implementation, 
 • Generera komplexa texturer för artefakter baserat på högupplösta 3D-modeller, 
 • Uppvisa teoretisk och praktisk förståelse av tekniska begränsningar som är relevanta för modulära miljöer för spel samt hur dessa påverkar prestanda 
 • Uppvisa grundläggande förståelse av ljus och lightmaps och kunna implementera ljussättning i spelmotorer såväl som LODs och kollision, 
 • Diskutera för- och nackdelar med att använda modulära miljöer för spel, exempelvis hur det påverkar produktionen, återanvändning av artefakter, delning och instansiering av texturer och material, optimeringstekniker, lightmaps, tileable textures samt konstnärliga överväganden såsom visuell stil och visuell utmattning. 
 • Diskutera hur existerande spel använder modulära miljöer och hur det påverkar gameplay.

Innehåll

Kursen fokuserar på kunskaper och färdigheter som behövs för att skapa modulära 3D-miljöer för spel. Dessa miljöer innehåller mer avancerade spelartefakter och texturer såväl som optimeringstekniker. Kursen består av ett större individuellt arbete där större delar fokuserar på teoretiskt, tekniskt och konstnärligt innehåll samt på tillämpning av praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter.
 
Kursen innehåller:

 • Skapa komplexa normal maps från högupplösta 3D-modeller
 • Grundläggande förståelse för arkitektur principer tillämpade på inomhusmiljöer
 • Planering av modulära miljöer samt utvärdering av dem i en spelmotor med hjälp av whiteboxing
 • Utveckling av modulära artefakter för spelmiljöer
 • Förståelse och implementering av optimeringstekniker såsom materialinstansiering, texturdelning, tileable textures, lightmaps och LODs
 • Grundläggande ljussättningstekniker för spel
 • Hur man balanserar återanvändning och visuell variation
 • Texturering och berättande

Undervisning

Kursen kombinerar undervisning och ett projekt som utvecklas inom och utanför undervisningen. Undervisningen behandlar de teoretiska, konstnärliga och tekniska delarna av kursen i seminarier och workshops.

Examination

Examination sker genom praktiska uppgifter under kursens gång som fokuserar på ett individuellt projekt som dokumenterats i en avslutande rapport. Betygssättningen sker baserat på hur väl inlämnade uppgifter demonstrerar en förståelse och tillämpning av kursens teoretiska, tekniska och konstnärliga innehåll såsom de beskrivs i kursens mål samt i kriterierna för varje enskild uppgift.
För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att detta betyg erhållits på majoriteten av inlämnade uppgifter samt den avslutande uppgiften.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Plagiat och fusk
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter kursen (5SD043) 3D-datorgrafik - teori och tillämpning III 7.5 hp vid Uppsala universitet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019