Kursplan för Informationssystem C: Examensarbete, kandidat

Information Systems C: Bachelor's Degree Project

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS068
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-02-08
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: 60 hp informationssystem eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Redogöra för vad som avses med ett vetenskapligt förhållningssätt i samband med kunskapsutveckling
 • Redogöra för val av forskningsansats i relation till forskningsfrågor, kunskapsbidrag och kunskapsprodukter i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen
 • Redogöra för val av vetenskapliga metoder för datainsamling och analys i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • Planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom informationssystem, vilket resulterar i en uppsats
 • Presentera och opponera på annat arbete, och försvara det egna arbetet
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • Kritiskt förhålla sig till kunskap på ett självständigt sätt med avseende på litteratur och andra kunskapskällor
 • Kritiskt granska andra vetenskapliga undersökningar och andra studenters uppsatsarbeten med utgångspunkt från generella vetenskapliga kriterier
 • Baserat på egna och andras omdömen kritiskt reflektera över den egna uppsatsen och argumentera för egna problemformuleringar, ställningstaganden, resultat och slutsatser

Innehåll

Examensarbetet baseras på en forskningsrelevant frågeställning och ett kunskapsbehov som formuleras av studenten i samverkan med handledare och kursansvarig i en s.k. kunskapsprojektering. Med utgångspunkt från denna kunskapsprojektering planeras och genomförs ett vetenskapligt arbete. Arbetet skall basera sig på medvetna och reflekterade val av forskningsansats samt metoder för datainsamling och dataanalys.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier
Grupphandledning i seminarieform

Examination

Skriftlig uppsats
Muntlig presentation och opposition på annan uppsats
Försvar av den egna uppsatsen
Deltagande vid muntliga presentationer av andra studenters uppsatsarbeten
Deltagande vid obligatoriska moment

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Oates, Briony J. Researching information systems and computing

  London: SAGE Publications, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis Att skriva en bra uppsats

  3., omarb. uppl.: Lund: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk