Kursplan för Marknadsföring och organisation II

Marketing and Organisation II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE251
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-02-12
 • Inrättad av: Företagsekonomiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ekonomprogrammet samt som fristående kurs.
Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Kursplanen träder i kraft 2009-08-31.

Mål

Det övergripande syftet med kursen är att skapa förståelse kring hur individ, grupp och organisation påverkas av och påverkar organisationers möjlighet att verka internt och externt.
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
• redogöra för hur vi fungerar som konsumenter
• beskriva och analysera hur olika aspekter hos individ, grupp och organisation påverkar möjligheter att uppnå verksamhetens mål
• tillämpa grundläggande kunskaper om vad som styr människors beteende för att analysera skeenden och situationer i den företagsekonomiska praktiken
• reflektera och förhålla sig kritisk till de olika modellerna som förmedlas av kurslitteraturen
• problematisera ett ämnesområde genom en tillämpning av relevant forskning
• operationalisera identifierade variabler ur problematiseringen för en egen undersökning
• relatera den kunskap som tillägnats på kursen till kunskap om organisering och marknadsföring som hämtats på A-nivån samt parallellt hämtad kunskap om verksamhetens styrning
• sammanfatta komplex information och göra kvalificerade muntliga presentationer
• värdera andra studenters analyser och lösningar på organisatoriska och marknadsproblem
• leda och delta i grupparbeten

Innehåll

Kursen är organiserad kring ett antal frågeställningar med praktisk anknytning. Den övergripande frågeställningen handlar om hur olika individ, grupp och organisationskarakteristika påverkar en organisations förmåga att kommunicera internt och externt och få människor att arbeta mot gemensamma mål. Kursen ger en fördjupad bild av hur företag arbetar praktiskt i marknadsfrågor. Kursen syftar också till att skapa medvetenhet och förståelse för de krafter och den dynamik som gör sig gällande i mänskliga processer i arbetslivet. De områden som behandlas under kursen är konsumentbeteende, organisationsbeteende och kommunikation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska case- och litteraturseminarier, skriftliga uppgifter i grupp och enskilt, webbprov samt muntliga presentationer.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Examinationen sker genom aktivt individuellt deltagande i seminarier, ledande av seminarium i grupp, skriftliga uppgifter i grupp samt individuella skriftliga uppgifter. Betyget på hela kursen sätts efter sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid betygssätts inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

För student som ej erhållit godkänt betyg på kursen måste hela kursen (med alla tillhörande examinationsmoment) göras om, vilket endast kan göras på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter/överlappar bland annat Marknadsföring, konsumenter och företag 2FE201, Marknadsföring, konsumenter och företag, distans 2FE205, Marknadsföring B, distans 2FE954, Marknadsföring B 2FE282, Organisationsbeteende B 2FE956, Organisationsbeteende 2FE615 samt Organisationsbeteende 2FE203, 2FE207.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Caesarius, Leon Michael; Hohenthal, Jukka Kunskapsbaserad marknadsföring

  Upplaga 1:1: [Lund]: Studentlitteratur, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Perlow, Leslie A. Finding time : how corporations, individuals, and families can benefit from new work practices

  Ithaca, NY ;a London: ILR Press, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Robbins, S.P.; Judge, T.A. Organizational Behavior

  Pearson, 2018

  ISBN-10: 129225923X, ISBN-13: 9781292259239

  Obligatorisk

 • Schiffman, Leon G.; Kanuk, Leslie Lazar; Hansen, Håvard Consumer behaviour : a European outlook

  2nd ed.: Harlow, England: Financial Times Prentice Hall, 2012.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk