Kursplan för Genus, sexualiteter och kroppar

Gender, Sexualities, and Bodies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN037
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-10-25
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-23
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.
 

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera grundläggande begrepp, teorier och frågeställningar inom forskningsområdet sexualiteter och kroppsligheter
 • tillämpa och problematisera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och teorier om sexualiteter och kroppsligheter
 • göra analyser av genusvetenskapliga frågeställningar och empiriska material inom givna tidsramar
 • göra grundläggande informationssökningar och ha kännedom om enkel referenshantering
 • skriftligen och muntligen kommunicera grundläggande kunskaper till andra

Innehåll

Kursen belyser och diskuterar olika aspekter av sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv.
Kursen är identisk med Genusvetenskap A, delkurs 3: Sexualiteter och kroppar (7,5 hp).
 

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Kursen examineras genom PM och seminariedeltagande. Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. 

 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

Litteraturlista

 • Apelmo, Elisabet Crip heroes and social change

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  (25 s.)

  2012(17):1/2, s. 27-52

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bahner, Julia The Power of Discretion and the Discretion of Power: Personal Assistents and Sexual Facilitation in Disability Services

  Ingår i:

  Vulnerable groups & inclusion.

  Laddas ner här:

  vol. 4 (2013) nr. 1 s. 1-22

  (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bettcher, Talia Mae Evil Deceivers and Make-Believers: On Transphobic Violence and the Politics of Illusion

  Ingår i:

  Stryker, Susan; Aizura, Aren Z. The transgender studies reader 2

  1 ed.: New York: Routledge, 2013

  s. 278-290

  (13 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bordo, Susan Unbearable weight : feminism, western culture, and the body

  Berkeley: University of California Press, 2003

  (i urval, ca 120 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bremer, Signe Kroppslinjer : kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering

  Göteborg: Makadam, 2011

  Spikblad

  (i urval, ca 90 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cannon, Clare; Lauve-Moon, Katie; Buttell, Fred Re-Theorizing Intimate Partner Violence through Post-Structural Feminism, Queer Theory and the Sociology of Gender

  Soc. Sci., 2015

  länk till artikel

  (19 s.)

 • Carlsson, ninni En "dålig" flicka: könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp

  Ingår i:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  länk till artikel

  vol. 15 (2008) nr. 3-4 s. 257-275

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nord, Iwo; Bremer, Signe; Alm, Erika Cisnormativitet & feminism : tema

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  s. 3-13 (10 s.)

  2016(37):4, s. 2-138

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jackson, Stevi; Scott, Sue Theorizing sexuality

  Maidenhead: Open University Press, cop. 2010

  Kap 1 s. 5-23 (18 s.) (e-bok, laddas ner via UUB)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindqvist, Beatriz; Lindqvist, Mats När kunden är kung : effekter av en transnationell ekonomi

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2008

  Omslagsbild

  s. 155-247, + s. 249-262 som läses kursivt (92 s. + 13 s. kursivt)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Malmberg, Denise "To be cocky Is to Challenge the Norms": The Impact of Bodynormativity on Bodily and Sexual Attraction in Relation to Being a Cripple

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 17 (2012) nr. 1-2 s. 194-216

  (22 s.) (Laddas ned via lambdanordica.se)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mottier, Véronique. Sexuality : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2008.

  (i urval, ca 100 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsson, Arne Homosexuella män - urbanitetens förtrupp?

  Ingår i:

  Johansson, Thomas; Kuosmanen, Jari Manlighetens många ansikten : fäder, feminister, frisörer och andra män

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2003

  s. 216-236

  (20 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsson, Roddy Foucault : en introduktion

  Malmö: Égalité, 2008

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • O'Connell Davidson, Julia The Rights and Wrongs of Prostitution

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 17 (2002) nr. 2 s. 84-98

  (14 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Parent, Colette; Buckert, Chris; Corriveau, Patrice Sex Work: Rethinking the Job, Respecting the Workers

  Vancouver och Toronto: UBC Press, 2013

  länk till bok

  Kapitel 1 och 3 (43 s.)

 • Siverskog, Anna "För oss blir ju livet en enda stor teater" : äldre transpersoners erfarenheter av åldrande och könsidentitet

  Ingår i:

  Bromseth, Janne; Siverskog, Anna LHBTQ-personer och åldrande : nordiska perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  (21 s.)

  S. 141-162

  Se bibliotekets söktjänst

 • Solokoff, Natalie J.; Dupont, Ida Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender

  Ingår i:

  Violence against women : an international and interdisciplinary journal

  Thousand Oaks, Ca: Sage, 1999-

  länk till artikel

  vol. 11 (2005) nr. 1 s. 38-64

  (26 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stryker, Susan (De)subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender Studies

  Ingår i:

  Stryker, Susan; Whittle, Stephen The transgender studies reader

  London: Routledge, 2006

  s. 1-15

  (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sörensdotter, Renita Kroppar sedda utifrån cripteori

  Ingår i:

  Sandström, Frida Kroppsfunktion : en antologi

  Stockholm: c.off, [2015]

  (2015) s. 10-17

  (7 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Weitz, Rose The politics of women's bodies : sexuality, appearance, and behavior

  3rd ed.: New York: Oxford University Press, 2010

  (i urval, ca 95 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Westerstrand, Jenny Kung slår dam : våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige

  Ingår i:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  (30 s.)

  2010(47):3, s. 5-34

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan