Kursplan för Handledningsmetodik

Supervision

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OM015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-09-03
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
 • Reviderad: 2018-11-05
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 04, 2019
 • Behörighet: Arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller socionomexamen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Kursen syftar till att ge ökad handlingsberedskap att handleda studenter vid verksamhetsförlagd utbildning. Kursen inriktas mot handledningens teori och praktik med fokus på handledarens pedagogiska roll i såväl handledningssituationen som vid bedömning och återkoppling av studentens prestation under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:

- göra pedagogiskt medvetna val för att åstadkomma ett studentcentrerat lärande med utgångspunkt i exempelvis: studentaktiverande metoder, reflektion som stöd i lärande,  strategier för lärande samt interprofessionellt lärande 
- utforma en handlingsplan för studentens lärande under VFU där pedagogiska strategier och etiska överväganden synliggörs- beskriva och kunna tillämpa bedömningsprocessen
- ​förstå återkopplingens betydelse för lärandet samt kunna tillämpa återkoppling till studenter

Innehåll

Exempel på innehåll:


Handledarrollen

Pedagogiska strategier/handledningsmodeller
Interprofessionellt lärande
Det reflekterande lärandet

Etik i handledningssituationen

Återkoppling och bedömning

Undervisning

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, grupparbeten, seminarier och studieuppgifter.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursen i form av skriftliga och muntliga redovisningar av studieuppgifter. Examination sker även i form av en individuell skriftlig tentamen.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2019

 • Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Silén, Charlotte; Bolander Laksov, Klara Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Kapitel 1, 2, 3, 4 och 5.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cajvert, Lilja Studenthandledning : under verksamhetsförlagd utbildning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hilmarsson, Hilmar Thór Samtalet med känslomässig intelligens

  4., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Kapitel 1, 3, 6, 7, 8 och 11.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mogensen, Ester; Thorell-Ekstrand, Ingrid; Löfmark, Anna Klinisk utbildning i högskolan : perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Aktuella artiklar finns tillgängliga via Studentportalen under kursens gång.