Kursplan för Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning

From Project to Paper: Writing about Linguistic Research

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN445
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Minst 90 högskolepoäng inom ett språkvetenskapligt huvudområde.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna demonstrera medvetenhet om skrivprocessens betydelse i forskningsarbetet
 • kunna skriva vetenskapliga texter på korrekt och idiomatisk engelska
 • kunna visa god kännedom om formalia vid vetenskapligt skrivande
 • kunna presentera sina forskningsresultat på ett klart och strukturerat sätt.

Innehåll

Kursen syftar till att öka kunskaper om skrivprocessens betydelse och om vikten av att använda akademisk engelska i forskningsarbetet. Kursen omfattar praktiska övningar i att författa abstract, sammanfattningar och recensioner av språkvetenskapliga verk, samt konferenspresentationer. Studenterna kommer också att författa en uppsats som inkluderar korrekt citat- och referensteknik.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga. Aktiv närvaro vid seminarierna är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig hemuppsats. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

 • Swales, John M.; Feak, Christine B. Academic writing for graduate students : essential tasks and skills

  3., [rev. and expanded] ed.: Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fotokopierat material