Kursplan för Tillvalsspråk: Persiska 1

Optional Language: Persian 1

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PE910
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-04
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden/utbildningsledaren
 • Reviderad: 2019-03-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i språk och som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

1) Persisk grammatik:

* redogöra för språkvetenskapens uppdelning i områdena fonologi, morfologi, syntax och semantik

* redogöra för begreppen kongruensböjning, stark och svag böjning, deklination, konjugation och komparation

* i svensk text identifiera ordklasser och satsdelar

* i svensk text och med hjälp av språkvetenskaplig litteratur identifiera huvud- och bisatser samt klassificera bisatser

* redogöra för nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken

* beskriva huvuddragen i persiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi

* använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften
läsa elementära texter på persiska med ett begripligt uttal

* översätta elementära texter till svenska

* ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på nypersiska

2) Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska:

* översätta enkla meningar från svenska till persiska och vice versa

* känna till elementära regler för persiskans ortografi

* skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats om ett givet ämne

* i arabisk skrift skriva en elementär text som läses upp

* använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften

* ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild

* aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar, geografi

* idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen

* redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk

3) Persiska texter:

* läsa enkla persiska skönlitterära texter högt

* översätta några givna enkla persiska skönlitterära texter till svenska

* i textläsningen tillämpa elementär persisk morfosyntax (form- och satslära)

* förstå enkla idiomatiska uttryck på persiska och översätta dem till svenska

* analysera tre givna moderna texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i

* stilistiskt analysera enkla persiska skönlitterära texter

Innehåll

Kursen ger en inledning till allmän grammatik och fonetik, det väsentligaste av den moderna persiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt grunderna i syntaxen. Kursens syfte är vidare att ge grundläggande färdigheter i moderna nypersiskans uttal, ortografi och grammatik, samt i översättning av elementära meningar till och från persiska och enkla skönlitterära texter från persiska till svenska.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Grammatik och texter
Examination sker i form av salsskrivning

Delkurs 2: 5PE114 Muntlig och skriftlig språkfärdighet A
Examinationen sker i form av salsskrivning och muntligt slutprov

Delkurs 3: Persiska texter
Examination sker i form av salsskrivning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.