Kursplan för De nya modernismerna

The New Modernisms

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN512
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Engelska A1, B1 och C1, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

 • visa förmåga att presentera en djupgående analys av modernistiskt skrivande
 • visa förtrogenhet med central sekundärlitteratur, inklusive digitala resurser, relaterade till litterär modernism
 • visa förståelse för de senaste teoretiska debatterna om modernismen och deras konsekvenser för kritisk praxis
 • samla och bearbeta kritiskt material
 • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys
 • visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk på flytande engelska

Innehåll

Kursen undersöker successiva revolutioner i engelskspråkig litteratur mellan 1890 och 1945 med fokus på frågor av aktuell teoretisk betydelse i modernistiska studier, inklusive varukultur, följetongspublicering, kanonbildning, transnationella litterära nätverk och subaltern, queer, och rasifierade identiteter. Kursen omfattar kanoniska och icke-kanoniska texter och betraktar modernistiskt skrivande i förhållande till historiska förändringar i publicerings- och läskonventioner samt framväxten av moderna subjektsidentiteter.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj, kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Primärtexter

Om inget annat anges bör listade upplagor användas.

 • Joyce, James; Johnson, Jeri Oxford World's Classics : Portrait of the Artist as a Young Man [Elektronisk resurs]

  Oxford University Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mansfield, Katherine The collected stories of Katherine Mansfield

  London: Wordsworth Classics, 2006.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eliot, T. S.; Rainey, Lawrence S. Annotated Waste Land, with T.S. Eliot's Contemporary Prose

  Yale University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mirrlees, Hope Paris : a poem

  London: Faber & Faber, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forster, E. M. Stallybrass, Oliver A passage to India

  [New ed.]: London: Penguin, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rhys, Jean Angier, Carole Voyage in the dark

  London: Penguin Books, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Woolf, Virginia Between the Acts

  NORTHANTS: Oxford University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

selections from Rhythm magazine, available online at the Modernist Journals Project: https://modjourn.org/journal/rhythm/

D. H. Lawrence, selected short fiction, available online at
http://gutenberg.net.au/pages/lawrence.html

Versioner av litteraturlistan