Kursplan för Förhandlingar i en företagskontext

Negotiations in a Business Context

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE975
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: 45 hp inom ett ämne.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår både i huvudområdet företagsekonomi och i biområdet Liberal Arts; kursen har dubbel klassificering. Kursen ges som campuskurs och är valbar för samtliga utbildningsprogram vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • Redogöra för centrala aspekter av förhandlingssituationer, utmaningarna de medför, och strategier för att hantera dessa
 • Förklara hur individuella och kontextuella faktorer påverkar förhandlingar;
 • Tillämpa relevanta teorier och analysera förhandlingssituationer och välja lämpliga förhandlingsstrategier

Innehåll

Kursen ger en introduktion till de grundläggande principerna i distributiva och integrativa förhandlingar. Dessutom betraktas de olika faktorerna som påverkar förhandlingssituationer, som t ex sociala relationer, makt, sociala normer, och etiska frågor. Kursen belyser även dynamiken i olika typer av förhandlingar mellan tre eller flera parter.

Undervisning

Kursen kombinerar föreläsningar och seminarier med muntliga och skriftliga individuella uppgifter och gruppuppgifter. Rollspelövningar (i och/eller utanför klassrummet) samt självständigt arbete för att fördjupa sig i relevant litteratur om ämnet utgör en viktig del av kursen.

Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.
 
Examinationen sker löpande genom individuella och gruppvisa uppgifter. Slutbetyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.
 
Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas.
Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i
studiehandledningen.
 
För student som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att via uppsamlingsexamination examineras utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2019

 • Fisher, Roger; Ury, William; Patton, Bruce Getting to yes : negotiating an agreement without giving in

  2. ed.: London: Century Business, 1991

  Eller en senare utgåva

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lewicki, Roy J.; Saunders, David M.; Barry, Bruce Negotiation

  Seventh edition.: New York, NY: McGraw-Hill Education, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk