Kursplan för Verksamhetssystem och ledning

Management Systems and Leadership

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG236
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 15 hp inom Industriell teknik, inkl. Kvalitetsteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för uppbyggnad av, och innehåll i, de olika ISO ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, samt kunna tolka kraven för införande,
 • planera för och visa hur en integrering av ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kan genomföras,
 • planera för och visa hur en implementering av verksamhetssystemen kan gå till i en organisation,
 • planera och genomföra en revision av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 19011,
 • översiktligt beskriva innehåll, tillämpningar och tolkningar av bindande krav som påverkar ledningssystemen,
 • redogöra för nämnda ledningssystemens koppling till hållbar utveckling.

Innehåll

Bakgrund och motiv till standardbaserade ledningssystem. ISO9000-standardernas uppbyggnad, krav samt kvalitetsmanual. Revisionsteknik samt planering, genomförande och uppföljning av revision av kvalitetsledningssystem enligt ISO 19011. Certifieringsprocessen och olika typer av revisioner. Hur styrning och ledning av en verksamhets miljö- och arbetsmiljöaspekter planeras och struktureras med utgångspunkt från bindande krav som påverkar ledningssystemen, ISO 45001 och ISO 14001 samt hur detta kopplas/integreras med kraven i ISO 9001. Miljö- och arbetsmiljölagstiftning, centrala föreskrifter från arbetsmiljöverket, principer och metoder för värdering och hantering av miljöpåverkan. Implementering av verksamhetssystem. Ledningssystemens koppling till hållbar utveckling.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp), skriftligt prov (2 hp), seminarier och fallstudier (4 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

 • Persson, Gerhard ISO 9001 för små och medelstora företag : råd från ISO/TC 176

  [Ny utg.]: Stockholm: SIS förlag, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Nödvändiga ISO-standarder tillhandahålls av lärare under kursens gång

Referenslitteratur

 • Brorson, Torbjörn; Almgren, Richard ISO 14001 - för små och medelstora företag

  6., [rev.] utg.: Stockholm: SIS förlag, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk