Kursplan för Fornpersiska

Old Persian

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JR540
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-06-09
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge elementära kunskaper i fornpersiska. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

* översätta fornpersisk text i transkription till svenska eller engelska
* analysera fornpersiska nominalformer utifrån kategorierna genus, numerus och kasus
* analysera fornpersiska verbformer utifrån kategorierna tempus, aspekt, modus, person och aktionsart samt redogöra för dessa formers syntax
* redogöra för grunderna för fornpersiskans meningsbyggnad
* namnge de viktigaste fornpersiska inskrifterna med ungefärlig tillkomsttid
* diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus

Innehåll

Genomgång av fornpersiskans grammatik samt läsning av valda fornpersiska inskrifter i transkription.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar med inlagda övningsmoment.

Examination

Examination sker i form av salsskrivning.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.