Kursplan för Medelpersiska

Middle Persian

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JR001
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-01-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2019
 • Behörighet: 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:
- redogöra för klassificeringen av de iranska språken i öst- och västiranska språk,
- redogöra för de viktigaste fonologiska skillnaderna mellan nordväst- och sydvästiranska språk,
- redogöra för de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan medelpersiska och tidig nypersiska,
- redogöra för "split ergativity" i västiranska språk,
- beskriva medelpersiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper vid textläsning,
- läsa enklare utvalda medelpersiska texter och översätta dem till svenska.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i medelpersiska samt förmåga att analysera grammatiska konstruktioner i medel- och tidig nypersiska ur ett diakroniskt perspektiv.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker i form av salsskrivning.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2021

Övrigt material laddas upp på Studentportalen

 • Nyberg, H. S. A manual of Pahlavi

  Wiesbaden: Harrassowitz, 1964-1974

  Se bibliotekets söktjänst

 • Skjaervoe, Prods Oktor The Iranian Languages

  London and New York: Routledge, 2009

  "Middle West Iranian", pp. 196-279 in The Iranian Languages

Versioner av litteraturlistan