Kursplan för Pashto II

Pashto II

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JR670
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-09-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2019
 • Behörighet: Pashto I
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en tillvalskurs på Orientalistikprogrammet. Den kan även läsas som fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-04-24.

Mål

Kursen syftar till att ge vidare kunskaper i pashto-språkets struktur, en orientering i olika stilar inom modern pashto-prosa, samt förmåga att hålla enkla konversationer på pashto.

Innehåll

Läsning, översättning och analys av 30 sidor text på pashto från olika platser i Afghanistan och Pakistan. Ytterligare genomgång av grammatiska strukturer. Övning i muntlig språkfärdighet.

Examination

Examination sker i form av salsskrivning.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2021

Kurslitteratur tillhandahålles av undervisande lärare under terminen.

 • Inomkhojaev, Rakhmon Pashto. An elementary textbook (Volume 1)

  Georgetown University Press, 2011

  Ej obligatorisk

Versioner av litteraturlistan