Kursplan för Semantik och pragmatik

Semantics and Pragmatics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN230
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2019
 • Behörighet: Lingvistik I, 7,5 hp, eller 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom språkteknologiprogrammet, språkvetarprogrammet, Lingvistik B och som fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till vetenskaplig beskrivning av språklig betydelse ur ett såväl semantiskt som pragmatiskt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:
- förklara grunderna för de gränsdragningar mellan grammatik, semantik och pragmatik som görs inom några olika teoretiska ramverk;
- redogöra för relationen mellan begrepps definitioner och deras extension, och relationen mellan begrepp, språkanvändares kunskaper och kunskaper i allmänhet, samt diskutera olika teoretiska och empiriska komplikationer förknippade med idén att begrepp fångar ords betydelse;
- redogöra för viktiga lexikala relationer och tillämpa dem för att resonera kring godtyckliga ords relationer;
- redogöra för begreppet logisk konsekvens och utföra elementära analyser baserade på logisk semantik;
- redogöra för några teoretiska ansatser som förklarar hur språkliga uttrycks betydelse och/eller referens kan bero på kontexten, samt tillämpa dem i resonemang kring autentiska språkliga data.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till vetenskaplig beskrivning av språklig betydelse.
 
Historisk genomgång av olika ansatser till beskrivning av språklig betydelse inom lingvistiken. Grundläggande semiotik. Både lexikal och kompositionell semantik behandlas. Extensioner och extensionell analys. Definitioner och prototyper. Introduktion till sanningsvillkorssemantik och logisk analys.  Relationen mellan semantik och pragmatik. Grundläggande pragmatik: presupposition, troper (t.ex. ironi, metafor och metonymi), talhandlingar, konversationella maximer och implikaturer.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har tre examinerande moment:
1. aktivt deltagande på övningstillfällen;
2. två skriftliga inlämningsuppgifter;
3. en muntlig redovisning.
Föreskrifter om övningstillfällen samt skriftliga och muntliga uppgifter föreligger vid kurstillfällets början.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

 • Kroeger, Paul Analyzing meaning : an introduction to semantics and pragmatics

  Berlin: Language science press, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompletterande material tillkommer.