Kursplan för Botanisk systematik, morfologi och evolution

Botanical Systematics, Morphology and Evolution

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG603
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 eller Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet A3/3)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • översiktligt beskriva grundläggande fakta om kärlväxternas, mossornas, svamparnas och algernas klassificering, mångfald och evolution
 • redogöra för olika växtgruppers utseende och fortplantning
 • redogöra för grundläggande systematiska principer för fylogeni, klassifikation och nomenklatur
 • använda de termer som används för att beskriva olika växtgruppers utseende och fortplantning
 • känna igen och namnsätta ett urval arter och släkten inom stora och väsentliga växtgrupper

Innehåll

Under kursen behandlas alger, mossor, kärlväxter, lavar och svampar, dels översiktligt och dels i detalj genom studier av ett antal utvalda organismgrupper eller enskilda arter. Huvudvikten är lagd på organismgruppernas byggnad, fortplantning och inbördes släktskap. Dessutom ingår en utantillista med morfologiska karaktärer och vanliga eller på annat sätt viktiga arter och släkten.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och materialstudier. I kursen ingår en obligatorisk samling på campus för materialstudier.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), materialprov (2 hp) samt obligatoriskt deltagande i och redovisning av laborationer och övningar (1,5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Widén, Marie; Widén, Björn Botanik : systematik, evolution, mångfald

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk