Kursplan för Zoologisk systematik, morfologi och evolution

Zoological Systematics, Morphology and Evolution

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG601
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 eller Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet A3/3)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande principer för klassificering och namnsättning av zoologiska organismgrupper
 • beskriva djurvärldens grundläggande systematiska indelning
 • redogöra för djurvärldens mångfald och variation samt olika djurgruppers morfologiska särdrag

Innehåll

Under kursen studeras evolutionära processer, mångformighet, släktskap och samband mellan form och funktion hos olika djurgrupper. Uppkomst av geografisk variation, artbildning, artbegreppet och metoder för släktskapsanalyser gås igenom. Under kursen studeras även människans evolution.

Undervisning

Kursen ges som nätburen distansutbildning. Under kursen erbjuds även en frivillig samling på campus för dissektioner.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt skriftliga inlämningsuppgifter (totalt 2,5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Animal diversity Hickman, Cleveland P; Roberts, Larry S.; Keen, Susan L.; Larson, Allan; Eisenhour, David J.

  7th ed., International student edition: New York, NY: McGraw-Hill Education, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk