Kursplan för Galaxernas fysik

The Physics of Galaxies

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA260
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp varav 30 hp matematik och 60 hp fysik inklusive Astrofysik I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för galaxernas rymdfördelning, uppkomst och utveckling
 • redogöra för galaxernas innehåll av stjärnor, gas, stoft och mörk materia
 • redogöra för fysiken kring aktiva galaxkärnor och supermassiva svarta hål
 • redogöra för observationella metoder för att studera galaxer vid olika kosmiska epoker
 • utföra beräkningar inom extragalaktisk astronomi
 • identifiera lämpliga forskningsartiklar om ett givet extragalaktiskt forskningsfält, samt kunna sammanfatta och presentera innehållet i dessa
 • analysera observationell data relevant för extragalaktisk astronomi och dra slutsatser från dessa
 • föreslå strategier för observationer och teoretiska modeller som kan leda till ny kunskap om olösta problem inom extragalaktisk astronomi

Innehåll

Vintergatssystemet och den lokala galaxgruppen. Galaxhopar och storskalig struktur. Stjärn-, gas- och stoftinnehåll i olika typer av galaxer. Galaxdynamik. Mörk materia i galaxer. Supermassiva svarta hål och aktiva galaxkärnor. Det intergalaktiska mediet och universums återjonisering. Gravitationslinser. Stjärn- och galaxbildning vid hög rödförskjutning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier och laboration

Examination

Seminarier (2,5 hp), inlämningsuppgifter (2,5 hp), laboration (2,5 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av litteraturuppgift (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Schneider. Peter, Extragalactic Astronomy and Cosmology : an introduction

  2. ed.: Berlin: Springer, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk