Kursplan för Livsbetingelser i universum

Life in the Universe

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA228
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • berätta om vilka livets byggstenar är och hur livet kan ha uppkommit och utvecklats på jorden.
 • beskriva vilka förutsättningar som behövs för uppkomsten och förekomsten av liv, och var liv kan finnas i universum.
 • ge en grundläggande beskrivning av stjärnors och planeters egenskaper, och identifiera vilka av dessa som är av betydelse för uppkomsten av liv.
 • beskriva metoder för att upptäcka planeter utanför solsystemet, och hur man i dagens forskning letar efter förekomsten av liv i andra planetsystem.
 • resonera och argumentera om livets uppkomst, förekomst och spridning genom universum.

Innehåll

Jordens och solsystemets egenskaper, livets betingelser och utveckling, och förutsättningen för uppkomsten av liv. Stjärnornas och exoplaneternas egenskaper. Metoder för att studera exoplaneter och identifiera betingelser för liv bortom jorden. Översikt över det aktuella forskningsläget. Filosofiska funderingar om liv bortom jorden och dess uppkomst och utveckling.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rothery, David A.; Gilmour, Iain; Sephton, Mark A. An introduction to astrobiology

  Third edition.: Cambridge: Cambridge University Press, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk