Kursplan för Observationell astrofysik I

Observational Astrophysics I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA203
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 30 hp matematik och 60 hp fysik, Astrofysik I eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

* redogöra för de moderna jord- och rymdbaserade teleskopen, samt de instrument och detektorer som används inom astronomin
* beskriva dagens observationella metoder samt datareduceringsmetoder.

Innehåll

Kursen kommer ge en introduktion till moderna jord- och rymdbaserade teleskop. Sfäriska koordinatsystem. Diverse observationstekniker som direktavbildning, fotometri, spektroskopi, interferometri behandlas, samt därtill hörande teleskop/instrument/detektor konfigurationer. Observationsutförande, kalibreringar och databehandling ingår, både teoretiskt såväl som praktiskt med Westerlundteleskopet vid Ångströmlaboratoriet.

Undervisning

Föreläsningar, instrumentkalibreringsövning och observationsövning.

Examination

Uppfyllda närvarokrav. Skriftligt prov i form av att skriva del av ansökan om observationstid vid ett teleskop, motsvarande 3 hp. Presentationer, motsvarande 1 hp och godkända övningar, motsvarande 1 hp. Betyget baseras på studentens engagemang och förståelse av ämnet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kitchin, Cristopher Robin Astrophysical techniques

  4. ed.: Bristol: Institute of Physics Publishing, 2003

  Se bibliotekets söktjänst