Kursplan för Teoretisk astrofysik

Theoretical Astrophysics

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA225
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-05-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp varav 30 hp matematik och 60 hp fysik inklusive Astrofysik I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beräkna enkla atomära och molekylära processer och strålningsprocesser som är relevanta i astrofysikalisk modellering
 • göra uppskattningar av dynamiska tidsskalor och av stabiliteten hos astrofysikaliska objekt
 • analysera astrofysikaliska system och identifiera de viktigaste mekanismerna däri
 • konstruera enkla modeller av astrofysikaliska objekt där strålning och/eller dynamik spelar en viktig roll; detta görs både med matematisk mjukvara och genom analytiska uppskattningar
 • kritiskt utvärdera modeller som används inom aktuell forskning i astrofysik

Innehåll

Grundläggande begrepp inom atomär, molekylär fysik, samt växelverkan mellan strålning och materia. Tillämpningar genom modellering (tex MATLAB) både av tillstånd hos materia och av spektra inom astrofysiken.

Introduktion till gasdynamik, inklusive effekter av gravitation. Tillämpningar på modellering av dynamiska processer i astrofysiken, speciellt av stjärnor, deras omgivningar samt i det interställara mediet.

Utvalda och detaljerade exempel som t.ex kemin i det tidiga universum, dynamiska processer i och omkring stjärnor (pulsation, konvektion, stjärnvindar).

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, datorlaborationer, inlämningsuppgifter samt individuella presentationer på valda delar av kursen.

Examination

Datalaborationer och inlämningsuppgifter (8 hp) och muntlig och skriftlig presentation av litteraturstudie (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.