Kursplan för Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftprojektering

Wind Power - Bachelor's Thesis in Wind Power Project Management

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV122
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftprojektering G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 75 hp vindkraftprojektering inklusive kurserna Vindkraft - projektering, 7,5 hp, och Vindkraft - projektplanering och ekonomi, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för teoretiska kunskaper inom flera områden som ingår i utveckling av vindkraftsprojekt
 • självständigt söka och på ett kritiskt sätt tolka och sammanställa relevant vetenskaplig eller yrkesinriktad litteratur
 • formulera frågeställningar, diskutera och analysera ett ämne inom vindkraftsområdet
 • redovisa sina forskningsmetoder, skriftligt och muntligt på ett vetenskapligt sätt
 • ha god förmåga att hantera text, presentera data (figurer, tabeller) och referenser m.m. enligt gällande regler

Innehåll

Kursen utgör ett examensarbete i vindkraftprojektering på kandidatnivå. Studenten arbetar självständigt med egna frågeställningar och undersöker ett ämne inom vindkraft där vetenskapliga forskningsmetoder tillämpas.

Undervisning

Denna kurs ges som en Internetbaserad kurs. Ett diskussionsforum är tillgängligt. Studentens arbete med examensuppsatsen utförs under handledning.

Examination

Skriftlig examensuppsats på svenska eller engelska som också redovisas muntligen. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV063, Vindkraft - kandidatuppsats i energiteknik.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Davies, Martin Brett Doing a successful research project : using qualitative or quantitative methods

  New York: Palgrave Macmillan, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delar av ovanstående litteratur används i kursen. Kompletterande information och vägledning kommer ges av handledaren.