Kursplan för Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys

Sustainable Development, CSR and Life Cycle Analysis

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG240
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F, Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 15 hp inom Industriell teknik, inkl. Kvalitetsteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för begreppen hållbar utveckling och företagens sociala ansvar (CSR)samt beskriva deras drivkrafter,
 • redogöra för triple bottom line, där miljö samt ekonomiska och sociala dimensioner av hållbar utveckling ingår,
 • redogöra för FN:s hållbarhetsmål och de nationella miljökvalitetsmålen,
 • beskriva angreppssätt för ökad hållbarhet;  International Organisation for Standardisation (ISO) 14000, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), ISO 26000, ISO 31000, Gender Development Index (GDI), Global Reporting Initiative (GRI),
 • beskriva hur arbetssätt från kvalitetsutveckling kan användas för att förstärka arbete med socialt ansvarstagande i organisationer,
 • redogöra för produkters miljöpåverkan,
 • genomföra en förenklad livscykelanalys,
 • redogöra för hållbart och etiskt ledarskap samt begreppen konsonans och maximalistisk etik.

Innehåll

Drivkrafter för hållbar utveckling och hur de relateras till organisationers ansvar. FN:s hållbarhetsmål och de nationella miljökvalitetsmålen. Olika angreppssätt för ökad hållbarhet. Hållbar utveckling belyses och diskuteras utifrån begreppet triple bottom line, inkluderande miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. Hållbarhetsrapportering. Systematiskt arbete för hållbar utveckling. Möjliga synergier mellan kvalitetsutveckling och företagens sociala ansvar. Hållbart ledarskap, etiskt ledarskap och etiska perspektiv. Grunder i livscykelanalys.

Undervisning

Föreläsningar, workshops samt övningar enskilt och i grupp.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp), seminarier (2 hp), samt muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (4 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Gulliksson, Håkan; Holmgren, Ulf Hållbar utveckling - teknik, samhälle och livskvalitet

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och sammanställningar om ca 600 sidor tillkommer.