Kursplan för Statistisk kvalitetsstyrning

Statistical Quality Control

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG286
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 15 hp inom Industriell teknik, inkl. Kvalitetsteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för sannolikhetsbegreppet,
 • tillämpa olika läges- och spridningsmått,
 • presentera statistisk information i olika former,
 • kritiskt analysera användningen av statistik och diagram,
 • utföra grundläggande sannolikhetsberäkningar och analyser på normal-, binomial-, poisson- och exponentialfördelad data,
 • identifiera och hantera olika typer av variation,
 • tillämpa styrdiagram för normalfördelad data,
 • redogöra för syftet med försöksplanering och kunna genomföra fullständiga faktorförsök.

Innehåll

Läges- och spridningsmått, sannolikheter, visualisering med hjälp av olika diagram. Normal-, binomial-, poisson- och exponentialfördelning. Statistisk kvalitetsstyrning, styrdiagram, kapabilitet och grunderna i försöksplanering, samt hantering av data och beräkningar med datorstöd.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och laborationer (3 hp). Skriftligt prov (2 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG259 Tillämpad variation och statistik inom kvalitetsutveckling.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Helbæk, Morten Statistik i ett nötskal

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning

  5., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk