Kursplan för Animation i 2D 2 - teori och projekt

Animation 2D 2: Theory and Projects

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD513
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-10-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-04-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Animation i 2D 1 - teori och praktik, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • utveckla ett manuskript och visuellt kommunicera en idé
 • hantera Adobe Animate som verktyg för grafisk produktion,
 • redovisa fördjupad praktisk och teoretisk kunskap om animation,
 • förklara arbetsprocessen från idé till färdig animation i Animate, samt
 • uppvisa kunskap om begrepp, produktion och avancerade tekniker för vektorgrafisk animation.

Innehåll

Kursen innehåller animationsteori, design och fördjupade animationstekniker för spel och tidslinjen i Animate. I kursen ingår en genomgång av fördjupade animationstekniker, planering av en animerad film, samt självständiga praktiska övningar i Animate. Kursen avslutas med ett eget projektarbete där studenten får möjlighet att utveckla egna färdigheter på ett självständigt och kreativt sätt.

Undervisning

Kursen ges på engelska.

Kursen ges som nätburen distansutbildning. Undervisning ges i form av diskussioner via nätet, laborationer med stöd från litteraturen samt handledning vid självständigt arbete.

Examination

Kursen examineras genom tekniska och gestaltande redovisningar. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på merparten av redovisningarna samt på den avslutande uppgiften. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS
Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter delvis tidigare kurs Animation med Flash kurskod KGK741 vid Högskolan på Gotland och kursen Animation med Flash kurskod 5SD008 vid Uppsala Universitet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.