Kursplan för Masteruppsats i indologi

Master's Thesis in Indology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JN706
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2019
 • Behörighet: Filosofie kandidatexamen med indologi som huvudområde samt minst 30 hp indologi på avancerad nivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Masterprogram i språk och som fristående kurs.

Mål

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med den begränsade information som ligger till grund för uppsatsen, dvs. relevant källmaterial på hindi/sanskrit eller eventuellt andra sydasiatiska språk i en omfattning om minst 100 normalsidor som representerar olika typer av källmaterial, samt i uppsatsen presentera källkritik av denna litteratur.
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar genom att författa en uppsats (100000-200000 nedslag utan mellanslag = c:a 40-80 A4-sidor, exklusive eventuella bilagor) och presentera en teoretiskt eller empiriskt utvecklad studie i ett språkvetenskapligt, kulturhistoriskt eller samhällsvetenskapligt ämne som berör Sydasien eller språkliga områden som är relevanta för den sydasiatiska regionen, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete.
- på svenska eller engelska skriva en stringent och välstrukturerad uppsats enligt vedertagna formella konventioner vad gäller disposition, formalia och typografi, inklusive kunna välja källhänvisningar och litteraturreferenser på ett akademiskt kompetent sätt. I tillägg till detta skall studenten behärska och tillämpa de specifika kraven på formalia inom indologi.
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Självständigt arbete i form av masteruppsats.

Undervisning

Undervisningen sker i form av individuell handledning och uppsatsseminarier.

Examination

Kursen examineras genom ett självständigt arbete (masteruppsats), samt ventilering av detta.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.