Kursplan för Farmaceutisk fysikalisk kemi

Pharmaceutical Physical Chemistry

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FC260
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk kemi G2F, Farmaceutisk vetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2019-04-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: vecka 31, 2019
 • Behörighet: Inom apotekarprogrammet gäller att 60 hp från termin 1-2 ska vara uppfyllt samt att tidigare kurser inom programmet har genomgåtts.
  Behörig att antas till fristående kurs är den som har kunskaper motsvarande 60 hp kemi från naturvetenskaplig eller teknisk utbildning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaci

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar tidigare kurs 3FK024 eller 3FC060, Farmaceutisk fysikalisk kemi

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

* förutsäga reaktionsordningen och härleda det integrerade hastighetsuttrycket för en kemisk reaktion utifrån enkla reaktionsmekanismer
* beräkna hastighetskonstanten för en diffusionskontrollerad bimolekylär reaktion, samt uppskatta bidraget från diffusionsprocessen till hastighetskonstanten för en bimolekylär reaktion i lösning
* analysera transportkinetiken för diffusion genom membran och upplösning av fast fas vid steady-state med hjälp av Ficks 1:a lag
* redogöra för grundläggande begrepp och regler inom fasläran, samt tolka fasdiagram för två- och trekomponentsystem där heterogena jämvikter ingår
* redogöra för de viktigaste kolloidala krafterna och deras samband med intermolekylära krafter, samt deras betydelse för kolloidal stabilitet
* redogöra för hur vätning av ytor och kapillärkrafter påverkas av kondenserade fasers ytspänning/mellanfasspänning
* tillämpa Gibbs och Langmuirs adsorptionsekvationer vid analys av ytspännings och adsorptionsdata
* tillämpa begreppet packningsparameter för att förklara ytaktiva ämnens självassociation och fasbeteende i vatten samt dess betydelse för emulsioner
* redogöra för faktorer som påverkar polymerers gyrationsradie och viskositetsbidrag till lösningar, samt ange typiska fasdiagram för polymerer i blandningar med lösningsmedel och andra polymerer
* redogöra för principer och metoder för storleksbestämning av kolloider

Innehåll

diffusion och kinetik (reaktionsdynamik i lösning, reaktionsmekanismer, komplexa reaktioner, masstransport)
* heterogena jämvikter (faslära, binära och ternära fasdiagram)
* yt- och kolloidkemi (ytkrafter, kolloidal stabilitet, ytors termodynamik, amfifila ämnens självassociation, flytande kristallina faser, polymerer i lösning, storleksbestämning)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, integrerade gruppövningar och PM.
Obligatoriska moment: samtliga moment i samband med laborationer samt på förhand angivna seminarier.

Examination

Tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (provkod), godkänt resultat på laborationskursen (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkänd laborationskurs kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 37, 2019

 • Aylward, Gordon Hillis; Findlay, Tristan John Victor SI chemical data

  6. ed.: Milton, Qld.: Wiley, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Atkins, P. W.; De Paula, Julio Physical chemistry for the life sciences

  2nd ed.: Oxford: Oxford University Press, 2011

  Stödlitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan