Kursplan för Samhällsplanering i ett nationellt och internationellt perspektiv

Planning in National and International Contexts

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU041
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturgeografi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-01-14
 • Inrättad av: Kulturgeografiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2019-06-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Samhällsvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk för studenter på Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsplanering. Kursen kan också ingå på Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi, som en av de valfria kurserna för denna inriktning.

Kursen kan även läsas av studenter på andra masterprogram eller som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • uppvisa fördjupade kunskaper om nya tendenser i samhällsplanering, nationellt och internationellt
 • muntligt och i skrift klart identifiera, formulera och analysera komplexa frågeställningar inom kunskapsområdet nationell och internationell samhällsplanering
 • självständigt avgränsa, utforma och författa en PM-uppgift inom kunskapsområdet, samt i dialog med andra redogöra för den kunskap och de argument som ligger till grund för PM-uppgiftens slutsatser
 • självständigt genomföra en opposition på en annan students PM inklusive diskutera den kunskap och de argument som ligger till grund för dess slutsatser.

Innehåll

Kursen behandlar samhällsplanering i ett nationellt och internationellt perspektiv. Idéer om planering har alltid spridit sig över de nationella gränserna, även om de ofta har formats som en reaktion på problem i specifika geografiska och samhälleliga kontexter. I och med samhällets internationalisering har dock spridningen av planeringsidéer och -praktiker accelererat, något som man i planeringen måste förhålla sig till. Kursen ger en inblick i relationen mellan planeringens olika offentliga, icke-offentliga och internationella aktörer, liksom hur planerare hanterar frågor, konflikter och möjligheter på flera rumsliga nivåer och genom olika internationella influenser. Fokus ligger på såväl begreppsliga diskussioner som planeringens praktiska och fysiska uttryck i Sverige och internationellt.

Undervisning

Undervisningen består i huvudsak av temaseminarier, samt skrivande och ventilering av PM.

Examination

Kursen examineras både skriftligt och muntligt. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.