Kursplan för Introduktion till urdu I

Introduction to Urdu I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HD600
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-06-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och ett språk 3, Engelska 6 eller ett språk steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen kan läsas på tredje eller femte terminen inom huvudområdet indologi. Kursen ges också som fristående kurs.

Mål

Kursen avser att förmedla grundläggande kunskaper i urdu.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:
- beskriva huvuddragen i ortografi, fonologi och elementär morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,
- använda ett reversibelt transkriptionssystem för skriftsystemet nastaliq,
- behärska vissa av huvuddragen i urdu-grammatik,
- läsa elementära texter på urdu med ett begripligt uttal,
- ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på urdu.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det väsentligaste av urdus moderna skriftstystem nastaliq, ljud- och formlära samt grunderna i syntax och grammatik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Fortlöpande muntlig och skriftlig examination och salsskrivning

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2020

Urdu I