Kursplan för Iranska språk D

Iranian Languages D

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JR415
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Persiska A och B och minst 22,5 hp från Persiska C, alternativt Kurdiska A och B och minst 22,5 hp från Kurdiska C, alternativt Balochiska A och B och minst 22,5 hp från Balochiska C
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs 1: Se kursplan för 5AA013 Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk

Avseende delkurs 2: Introduktion till de iranska språken, 7,5 hp
- beskriva de viktigaste språken som ingår i den iranska språkfamiljen;
- redogöra för de viktigaste fonologiska diakrona utvecklingarna i den iranska språkfamiljen;
- redogöra för nominalmorfologins utveckling i persiska samt beskriva ytterligare ett iranskt språks nominalmorfologi;
- redogöra för verbmorfologins utveckling i persiska samt beskriva ytterligare ett iranskt språks verbmorfologi;
- redogöra för ergativkonstruktionen i iranska språk;
- beskriva språkstandardiseringsprocesser i iranska språk;
- redogöra för de viktigaste skillnaderna mellan muntlig och skriftlig litteratur i iranska språk

Avseende delkurs 3: Självständigt arbete
- under handledning genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning rörande iranska språk och/eller iransk litteratur;
- dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån data och/eller andras ståndpunkter på ett i stort sett korrekt sätt;
- med stöd av handledare planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter;
- under handledning finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur, samt läsa in och göra korrekta referat av relevanta delar av denna litteratur;
- tillgodogöra sig enklare facklitteratur på persiska som är relevant för den genomförda studien;
- skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi;
- analysera för- och nackdelar med olika transkriptionssystem för persiska eller annat iranskt språk;
- i stort sett korrekt transkribera text på ett iranskt språk med ett reversibelt transkriptionssystem;
- följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser;
- bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation;
- muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter.

Innehåll

Delkurs 1: 5AA013 Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk
Delkurs 2. Introduktion till de iranska språken, 7,5 hp
Delkurs 3. Självständigt arbete, 15 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Skriftlig och muntlig (salsskrivning, dugga, redovisningar, sammanfattningar). Självständigt arbete ventileras på seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.