Kursplan för Lingvistik, självständigt arbete, magisteruppsats

Linguistics, MA (One Year) Degree Project

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN149
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik A1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-08-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Kandidatexamen inklusive 90 hp lingvistik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Studenten ska genomföra en empirisk studie inom lingvistik, som

 • visar förmåga att kritisk, självständigt och kreativt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning med relevans inom området,
 • visar fördjupad teori- och metodkunskap inom det specifika ämnet inom lingvistik som arbetet omfattar,
 • visar förmåga att planera och genomföra ett vetenskapligt forskningsarbete inom givna tidsramar,
 • visar förmåga att skriftligt klart redogöra för en vetenskaplig undersökning enligt givna mallar och med användande av fackterminologi,
 • visar förmåga att muntligt diskutera ett annat vetenskapligt arbete på motsvarande nivå, och
 • visar förmåga att muntligt presentera och försvara det egna arbetet enligt gängse normer.

Innehåll

Kursen består av ett självständigt arbete i form av en uppsats, som redovisar ett studium av ett urval av vetenskaplig litteratur och en genomförd empirisk undersökning.
Det specifika ämnet för det självständiga arbetet bestäms i samråd med kursansvarig och handledare. Endast uppsatsämne för vilka handledning kan erbjudas godkännes.

Undervisning

Undervisning ges i form av handledning. Denna handledning kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Examination

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen om ca 30-60 sidor, samt opposition av annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Uppsatsen skrivs på engelska eller svenska. Ventilering sker på engelska eller svenska. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.