Kursplan för Tillvalsspråk: Persiska 2

Optional Language: Persian 2

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PE911
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-04
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden/utbildningsledaren
 • Reviderad: 2019-12-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde samt kursen Tillvalsspråk: Persiska 1.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en programkurs inom Orientalistikprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Avseende delkurs 1 Grammatik och texter:

* redogöra för de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan sakprosa och skönlitteratur i persiska

* göra jämförelser med huvudspråket avseende stilskillnader mellan sakprosa och skönlitterär text

* redogöra för olika typer av bisatser i persiska samt deras morfosyntaktiska struktur

beskriva persiskans morfosyntax (form- och satslära) detaljerat med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper vid läsning av persisk text

* analysera skillnader i morfosyntax mellan persiska och huvudspråket
jämföra persiskans hypotax med huvudspråkets

* analysera de arabiska elementen i persisk grammatik och persiskt ordförråd

* läsa enkel persiska sakprosa i normal hastighet med begripligt uttal

översätta enkel persisk sakprosa till svenska

Avseende delkurs 2 Muntlig och skriftlig språkfärdighet:

* redogöra för de huvudsakliga fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikaliska skillnaderna mellan persiskans skrift- och talspråk

* redogöra för diglossi-fenomen i persiska och jämföra med förhållandet mellan tal- och skriftspråk i huvudspråket

* aktivt använda persiska pronominalsuffix i olika syntaktiska funktioner

* aktivt använda talspråksformer vid kommunikation på persiska
förstå och aktivt använda idiomatiska uttryck

* behärska skillnader i sättet att uttrycka sig i formella och informella kommunikativa situationer

* aktivt använda ett basordförråd som innefattar: sjukdomar och kontakt med sjukvårdsinstanser, telefonsamtal på olika formalitetsnivåer, klockan, idrotter och sociala situationer

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och texter, 7,5 hp
Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Grammatik och texter (40%)
Examination sker i form av salsskrivning

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet (40%)
Examination sker i form av salsskrivning och muntligt slutprov

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på delkurs 1 och 2 och G på det jämförande arbetet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.