Kursplan för Konstfilosofi: Vad är konst?

Philosophy of Art: What is Art?

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ES048
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estetik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-11-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-11-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Kursens syfte är att presentera några av estetikens mest betydelsefulla filosofiska frågeställningar och inriktningar. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till de teorier och argument vi studerar
 • läsa och förstå texter som innehåller någon grad av filosofiska argument
 • redogöra för och kunna ge en systematisk behandling av centrala nutida frågeställningar inom filosofisk estetik
 • analysera styrkor och svagheter i de teorier vi studerar
 • föra en kritisk diskussion angående förhållandet mellan olika estetiska teorier och ett urval av konstverk som utmanar dessa teorier
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot centrala teorier om estetiskt värde, konst och konstupplevelser

Innehåll

I kursen studeras det moderna konstsystemets uppkomst samt nutida svar på följande frågor: Vad är konst? Hur skiljer sig konst från andra föremål eller handlingar? Måste all konst ha estetiskt värde? Bör konst ha en viss funktion, eller är just avsaknaden av funktion en del av förklaringen till varför vi beskriver vissa föremål eller handlingar som konstverk? Kan man ens definiera konsten? Centrala begrepp och distinktioner studeras och diskuteras i samband med verk från olika genrer, tidsåldrar och konstformer, däribland tolkning, intention, konstnärligt och estetiskt värde, uttrycksfullhet och kreativitet. Under kursen besöker vi Moderna Museet i Stockholm och låter de verk vi upptäcker där utmana de filosofiska teorier vi studerar.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Kunskapskontrollen sker skriftligt genom examinerande prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2020

Undervisande lärare gör ett urval bland följande verk: