Kursplan för Fördjupad litterär analys

Close Literary Analysis

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV099
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-12-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Litteraturvetenskap A eller annan litteraturvetenskaplig grundkurs
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Kursen bygger vidare på Litteraturvetenskap A och syftar till att ge fördjupade färdigheter i litteraturvetenskaplig textanalys. Den studerande vidareutvecklar sina färdigheter att tolka litterära texter, samt därutöver att förmedla denna tolkning i tal och skrift.
 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 •   demonstrera förtrogenhet med olika perspektiv och tolkningsstrategier som kan anläggas i anslutning till nyare litteratur
 •   redovisa en vidareutvecklad förmåga till kritisk och reflekterande läsning samt att självständigt analysera och diskutera litterära texter
 •   ge prov på kunskaper om litteraturvetenskaplig och teori och metod samt en förmåga att tillämpa dessa i en vetenskaplig uppsats.

Innehåll

Under kursen närstuderas ett begränsat antal litterära verk ur ett enskilt författarskap, en genre, epok eller med viss tematik inom modern litteratur (efter år 1850) med utgångspunkt från relevanta textanalyser som tillämpar skilda teoretiska och metodiska grepp. Val av litterära verk utgår från den undervisande lärarens forskningsprofil. Kursen fördjupar den studerandes förmåga att tillämpa vetenskapliga teorier, metoder och tolkningsstrategier.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, skriftliga uppgifter samt gruppuppgifter. All undervisning är obligatorisk.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. Delkurs avslutas med ett skriftligt prov. Aktivt deltagande på seminarierna och genomförande av förelagda gruppuppgifter är en del av examinationen. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.