Kursplan för Naturvård

Conservation of Nature and Natural Resources

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG204
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi samt Ekologi, 15 hp eller Limnologi 15 hp och Floristik och faunistik 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Studenten skall efter genomgången kurs vara väl förberedd för naturvårdsarbete.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera värdegrunder för bevarande av biologisk mångfald
 • redogöra för olika former av mänsklig påverkan på de naturliga ekosystemen
 • kombinera fysisk planering och naturvård
 • motivera anvisningar i skötselplaner och motsvarande
 • diskutera naturvårdsteori och -problem muntligt och skriftligt
 • kritiskt diskutera naturvårdslitteratur
 • tillämpa grunderna för geografiska informationssystem (GIS).

Innehåll

 • Människans roll i landskapet, och sociala och etiska övervägningar med naturvårdande insatser
 • Karaktärisering av olika naturtyper enligt Natura 2000 och deras biologiska mångfald
 • Identifiering och åtgärdande av minskad biologisk mångfald och andra skador på terrestra och akvatiska ekosystem
 • Naturvårdande insatser i praktiken
 • Evidensbaserad naturvård
 • Grundläggande övningar i GIS samt tillämpningar inom naturvård.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, diskussionsseminarier, exkursioner och självständigt arbete. Deltagande i seminarier och gruppundervisning är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Naturvårdsteori 8 hp; Seminarier 4 hp; GIS-träning 3 hp.

Naturvårdsteori examineras genom skriftlig tentamen. För seminarierna fordras aktivt deltagande i diskussionerna. GIS-träningen examineras genom inlämningsuppgifter.Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.